ข่าวการเมือง » ปภ.เร่งช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย 30 จังหวัด

ปภ.เร่งช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย 30 จังหวัด

28 เมษายน 2018
316   0

ปภ.รายงานพบจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัยตั้งแต่วันที่ 23 – 28 เมษายน 2561จำนวน 30 จังหวัด พร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 23 – 28 เมษายน 2561 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยรวม 30 จังหวัด 77 อำเภอ 157 ตำบล 357 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,098 หลังคาเรือน 7,364 คน ผู้เสียชีวิต 1 ราย แยกเป็นภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลำพูน และอำเภอบ้านโฮ่ง รวม 6 ตำบล 19 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 439 หลังพะเยา เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพะเยา และอำเภอดอกคำใต้ รวม 4 ตำบล 24 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 437 หลัง

จ.กำแพงเพชร เกิดวาตภัยในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอคลองลาน อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอปางศิลาทอง และอำเภอขาณุวลักษบุรี รวม 20 ตำบล 62 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 250 หลัง ลำปาง เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเถิน และอำเภอห้างฉัตร รวม 2 ตำบล 9 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 200 หลัง นครสวรรค์ เกิดวาตภัยในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอไพศาลี อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอชุมแสง และอำเภอชุมตาบง รวม 6 ตำบล 11 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 39 หลัง แพร่ เกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเด่นชัย อำเภอสูงเม่น และอำเภอลอง รวม 6 ตำบล 6 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 37 หลัง เชียงใหม่ เกิดวาตภัยในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอฮอด อำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอฝาง และอำเภอแม่แจ่ม รวม 8 ตำบล 9 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 30 หลัง

จ.พิจิตร เกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอดงเจริญ อำเภอตะพานหิน และอำเภอเมืองพิจิตร รวม 4 ตำบล 8 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 63 หลัง น่าน เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอเวียงสา รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 7 หลัง ตาก เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอแม่สอด รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 5 หลัง เชียงราย เกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่ลาว อำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอพาน รวม 6 ตำบล 13 หมู่บ้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี เกิดวาตภัยในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกู่แก้ว อำเภอน้ำโสม อำเภอหนองหาน อำเภอศรีธาตุ อำเภอเมืองอุดรธานี รวม 14 ตำบล 57 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 724 หลัง

จ.หนองคาย เกิดวาตภัยในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองหนองคาย อำเภอท่าบ่อ อำเภอศรีเชียงใหม่ และอำเภอรัตนวาปี รวม 8 ตำบล 33 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 357 หลัง บึงกาฬ เกิดวาตภัยในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอศรีวิไล อำเภอ เซกา อำเภอบึงโขงหลง และอำเภอบุ่งคล้า รวม 7 ตำบล 17 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 71 หลัง ศรีสะเกษ เกิดวาตภัยในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุนหาญ อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอขุขันธ์ อำเภอปรางค์กู่ อำเภอภูสิงห์ อำเภอไพรบึง อำเภอโนนคูณ และอำเภอพยุห์ รวม 14 ตำบล 18 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 68 หลัง

จ.อุบลราชธานี เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอน้ำยืน รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 50 หลัง หนองบัวลำภู เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอศรีบุญเรือง และอำเภอเมืองหนองบัวลำภู รวม 2 ตำบล 4 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 40 หลังมุกดาหาร เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอหว้านใหญ่ รวม 3 ตำบล 5 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 32 หลัง ขอนแก่น เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอแวงใหญ่ รวม 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 31 หลัง เลย เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าลี่ และอำเภอนาแห้ว รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 17 หลัง

จ.บุรีรัมย์ เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอห้วยราช รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 7 หลัง สุรินทร์ เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอปราสาท รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 4 หลัง สกลนคร เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอส่องดาว รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 3 หลัง มหาสารคาม เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอวาปีปทุม รวม 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน ผู้เสียชีวิต 1 ราย ภาคกลาง 5 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองชัยนาท อำเภอหันคา รวม 11 ตำบล 11 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 96 หลัง ลพบุรี เกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโคกเจริญ อำเภอชัยบาดาล อำเภอพัฒนานิคม รวม 9 ตำบล 12 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 63 หลัง อ่างทอง เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง รวม 3 ตำบล 11 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 51 หลัง อุทัยธานี เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอทัพทัน อำเภอสว่างอารมณ์ รวม 5 ตำบล 6 หมู่บ้านบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 4 หลัง

จ.สมุทรสงคราม เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภออัมพวา รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1 หลัง ภาคใต้ 1 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอเวียงสระ รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 5 หลัง ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดหน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค กระเบื้องมุงหลังคา และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัย รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจ ประเมินและจัดทำบัญชีข้อมูลความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม อีกทั้งจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป