แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ประจำปี 2561

อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ประจำปี 2561

24 เมษายน 2018
932   0

อบจ.ภูเก็ต จัดแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. ที่สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (สะพานหิน) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดและมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ประจำปี 2561 ซึ่งจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2561 โดยมี นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และประชาชน เข้าร่วมชมและเชียร์การแข่งขันในครั้งนี้จำนวนมาก อบจ.ภูเก็ต ได้จัดการแข่งขันว่าย อบจ.ภูเก็ต โอเพ่น ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านความสามารถของนักกีฬาว่ายน้ำให้มีมาตรฐานและให้เยาวชน ประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งเป็นปัญหาทางสังคมในปัจจุบัน การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีนักกีฬาว่ายน้ำในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน โดยผลการแข่งขันรุ่นอายุ 7 ปี ชาย อันดับ 1 ได้แก่ ด.ช.ศิวกรณ์ ปังหลีเส็น Phuket Police Swimming Club (PPSC) อันดับ 2 ด.ช.ปัณณวิชญ์ เนียมน้อย ชมรมว่ายน้ำจังหวัดระนอง อันดับ 3 ด.ช.ปฏิภาณ พืชผล ชมรมว่ายน้ำจังหวัดพังงา รุ่นอายุ 8 ปี อันดับ 1 ด.ช.แมทธิว พอล แสตมป์ Manta Kids Phuket อันดับ 2 ด.ช.ภทรพล พูลสวัสดิ์ ชมรมว่ายน้ำท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา อันดับ 3 ด.ช.พิชาภพ พลเพชร ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต รุ่นอายุ 9 ปี อันดับ 1 ด.ช.ณัฐนันท์ รักษ์ทิพย์ ชมรมว่ายน้ำจังหวัดพังงา อันดับ 2 ด.ช.เมธัส ช่วยเกลี้ยง ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลปลายพระยาจังหวัดกระบี่ อันดับ 3 ด.ช.สกาย กิ่งโพยม ชาร์พเพิร์ล PIA Swim Team รุ่นอายุ 10 ปี อันดับ 1 ด.ช.ศุภณัฐ โพชสาลี Tiger Swimming Club อันดับ 2 ด.ช.ธนธัส แข่งขัน ภูเก็ตคันทรีโฮม อันดับ 3 ด.ช.สุเมธัส พุทธสุขา ธีราศรมสุราษฎร์ รุ่นอายุ 11 ปี อันดับ 1 ด.ช.ปัณณวิชญ์ สายสินธุ์ ภูเก็ตคันทรีโฮม อันดับ 2 ด.ช.ชิติพัทธ์ ประมงค์ ศูนย์กีฬาว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อันดับ 3 ด.ช.ชยพล อรรถสุทธิสิน ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต รุ่นอายุ 12 ปี อันดับ 1 ด.ช.สุรสิทธิ์ ทองแดง ทหารอากาศ อันดับ 2 ด.ช.ปรินทร เกตตะพันธ์ ภูเก็ตคันทรีโฮม อันดับ 3 ด.ช.จักรธร ดวงจิตร์ ศูนย์ฝึกว่ายน้ำ กิตติยะ รุ่นอายุ 13 ปี อันดับ 1 ด.ช.ธนัช เอี่ยมสะอาด

ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต อันดับ 2 ด.ช.โรจนาวัชร มะหะหมาน ชมรมว่ายน้ำโรงเรียนพัทลุง อันดับ 3 ด.ช.อภิสิทธิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง ชมรมว่ายน้ำจังหวัดกระบี่ รุ่นอายุ 14 ปี อันดับ 1 ด.ช.พรหมพิริยะ สมพมิตร์ ศูนย์ฝึกว่ายน้ำ กิตติยะ อันดับ 2 ด.ช.รัฐนันท์ ไกรนุกูล ชมรมว่ายน้ำศรีตาปี อันดับ 3 ด.ช.เดชวีร์ พร้อมปฐมวงศ์ ภูเก็ตคันทรีโฮม รุ่นอายุ 15 ปี อันดับ 1 นายพงศกร รักษ์ทิพย์ ชมรมว่ายน้ำจังหวัดพังงา อันดับ 2 นายปฏิพัทธ์ รักสวัสดิ์ KSSC อันดับ 3 นายณฐพล วรรณกิตติ ภูเก็ตคันทรีโฮม รุ่นทั่วไป อันดับ 1 นายจิรายุ อมรกล ชมรมว่ายน้ำจังหวัดพังงา อันดับ 2 นายปวริศว์ นาวี ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต อันดับ 3 นายวิศรุต รัตชะพงศ์พันธุ์ ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต

สำหรับรุ่นอายุ 7 ปี หญิง อันดับ 1 ด.ญ.พัทธนันท์ ศิริแก้ว ชมรมว่ายน้ำโลมา สมุย อันดับ 2 ด.ญ.ฤดี สังทรัพย์ ชมรมว่ายน้ำภูเก็ตอันดามัน อันดับ 3 ด.ญ.อัจฉรา ซ็องวัวแซ็ง NST SWIM CLUB รุ่นอายุ 8 ปี อันดับ 1 ด.ญ.รวินทนิภา จิรธนานิธิชัย ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลปลายพระยาจังหวัดกระบี่ อันดับ 2 ด.ญ.จินดาภรณ์ ชูชาติ ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต อันดับ 3 ด.ญ.ฐิติกา เกตตะพันธ์ ภูเก็ตคันทรีโฮม รุ่นอายุ 9 ปี อันดับ 1 ด.ญ.ศรีคำรุ้ง ปาเวียง Phuket Police Swimming Club (PPSC) อันดับ 2 ด.ญ.บุญญาพร ไพเมือง ธีราศรมสุราษฎร์ อันดับ 3 ด.ญ.ภูเพียงฟ้า เทผู่ ชมรมว่ายน้ำต่อวัยนครภูเก็จ รุ่นอายุ 10 ปี อันดับ 1 ด.ญ.ณ ศรีทอง รักษ์ศรีทอง ตันติวัตร อันดับ 2 ด.ญ.นัทชนัน แซ่ฉั่ว ชมรมว่ายน้ำจังหวัดพังงา อันดับ 3 ด.ญ.สุมนธิญา จีระพงศ์ ธีราศรมสุราษฎร์ รุ่นอายุ 11 ปี อันดับ 1 ด.ญ.ณัชชนา อ๋องสกุล ภูเก็ตคันทรีโฮม อันดับ 2 ด.ญ.ชุติกาญจน์ ทองลิ่ม เทศบาลบางนายสี ตะกั่วป่า อันดับ 3 ด.ญ.ญาดา แก้วศรีนวล ตันติวัตร รุ่นอายุ 12 ปี อันดับ 1 ด.ญ.ไปรยา สกุลดำรงเกียรติ อนุบาลสุรินทร์ อันดับ 2 ด.ญ.ธมนันท ขำณรงค์ ชมรมว่ายน้ำต่อวัยนครภูเก็จ อันดับ 3 ด.ญ.มาเกริต้า นิคโคลี่ ชมรมว่ายน้ำต่อวัยนครภูเก็จ รุ่นอายุ 13 ปี อันดับ 1 ด.ญ.ชนัฐกานต์ สังข์ประดิษฐ์ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลปลายพระยาจังหวัดกระบี่ อันดับ 2 ด.ญ.เมธาวดี เอียดอัน ภูเก็ตคันทรีโฮม อันดับ 3 ด.ญ.Sophia Shamina ชมรมว่ายน้ำต่อวัยนครภูเก็จ รุ่นอายุ 14 ปี อันดับ 1 ด.ญ.จิรภิญญา พันธวงค์ ศูนย์ฝึกว่ายน้ำ กิตติยะ อันดับ 2 ด.ญ.เอเลโอ นอร่า นิคโคลี่ ชมรมว่ายน้ำต่อวัยนครภูเก็จ อันดับ 3 ด.ญ.พิมพ์นิภา ธันยาดิษย์ ชมรมว่ายน้ำศรีตาปี รุ่นอายุ 15 ปี อันดับ 1 นางสาวนิธิสุตา ลิ่มสกุล เทศบาลบางนายสี ตะกั่วป่า อันดับ 2 น.ส.วรรณพร คงทน ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลปลายพระยาจังหวัดกระบี่ อันดับ 3 น.ส.เกศกนก วิเลศ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลปลายพระยาจังหวัดกระบี่ รุ่นทั่วไป อันดับ 1 น.ส.อารีนา รักสนิท อันดับ 2 น.ส.อาทิตยา รามชัย อันดับ 3 น.ส.กรกนก เกษมพงศากร อันดับ 4 น.ส.รินรดา ขอกิตไพบูลย์ ชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต