แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2561 สมัยแรก

อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2561 สมัยแรก

20 เมษายน 2018
705   0

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2561 สมัยแรก โดยมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และในส่วนของฝ่ายบริหาร มีนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมสภา ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ในการประชุมครั้งนี้ มีญัตติการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่สอง ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2561 ญัตติการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 สมัยแรก ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 3 พฤษภาคม 2562 ญัตติขอความเห็นชอบ เรื่องราวการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบูรณาการจัดให้บริการช่วยเหลือ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดภูเก็ต ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางขนุน เนื้อที่ 1 ไร่ และญัตติขอความเห็นชอบจากสภา อบจ.ภูเก็ต ให้ผู้ขอเช่าจำนวน 44 ราย เช่าที่ดินตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 เมษายน 2532 เรื่อง การมอบหมายให้ อบจ.ภูเก็ต จัดหาประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ในท้องที่ตำบลรัษฎา และตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยไม่ต้องดำเนินการด้วยวิธีประมูล ซึ่งในทุกญัตตินั้น ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รวมถึงสมาชิกสภา อบจ. ยังได้สอบถามเรื่องอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่