ข่าวสตรี » เคล็ด (ไม่) ลับ “การหยุดหนี้สิน”

เคล็ด (ไม่) ลับ “การหยุดหนี้สิน”

30 มีนาคม 2018
219   0

ปัญหาของหลายครอบครัวในวิถีชีวิตเศรษฐกิจแบบทุนนิยมบริโภคสมัยใหม่นี้คือ การมีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย เป็นเหตุให้ต้อง “ก่อภาระหนี้สิน” ขึ้นมา สำหรับเคล็ดลับของการหยุดหนี้สินมีดังนี้

1.ชวนสมาชิกในบ้านมานั่งล้อมวงกับแล้วพูดคุยว่า ในแต่ละเดือนแต่ละคนที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบกับการสร้างรายได้ในครอบครัวรวมกันแล้วเท่าไหร่ หักค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่จำเป็นแล้วมีพอเหลือเก็บหรือไม่ ที่สำคัญคือ มีการก่อหนี้สินหรือไม่ มากน้อยเพียงใด

2.มีวินัยในการใช้เงิน ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ตามใจตัวเอง ที่สำคัญคือ ต้องไม่พยายามก่อหนี้ ถ้าจำต้องก่อต้องเป็นเรื่องสำคัญเท่านั้น และทางที่ดีควรเป็นการรับรู้เห็นชอบร่วมกันของครอบครัว และพึงระลึกร่วมกันไว้เสมอว่า “อิณา ทานัง ทุกขัง โลเก – การเป็นหนี้ เป็นทุกข์ในโลก”

3.ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน”

4.จัดการการใช้เงินในครัวเรือนอย่างรัดกุม ด้วยการใช้ “บัญชีครัวเรือน”

 

สนับสนุนเนื้อหา
thaihealth.or.th