ข่าวเศรษฐกิจ » พาณิชย์เร่งผู้ส่งออกตรวจสอบสิทธิจีเอสพีหลังผู้นำสหรัฐต่ออายุแล้ว

พาณิชย์เร่งผู้ส่งออกตรวจสอบสิทธิจีเอสพีหลังผู้นำสหรัฐต่ออายุแล้ว

29 มีนาคม 2018
457   0

กระทรวงพาณิชย์ขอให้ผู้ส่งออกตรวจสอบสิทธิ์จีเอสพีหลังผู้นำสหรัฐลงนามเห็นชอบร่างกฎหมายต่ออายุโครงการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แล้ว โดยส่งออกสินค้าของไทยไปยังสหรัฐ พบมีการขอใช้สิทธิฯ ในบัญชีรายการได้รับสิทธิฯ 1,385 รายการ

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า รัฐสภาสหรัฐได้ผ่านร่างกฎหมายการต่ออายุโครงการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป หรือจีเอสพีและประธานาธิบดีสหรัฐลงนามเห็นชอบร่างกฎหมายแล้วในวันที่ 23 มีนาคม 2561 โดยสาระสำคัญของการต่อโครงการในครั้งนี้ มีการเพิ่มเติมเกณฑ์การพิจารณารายการสินค้าที่จะขอผ่อนผันให้สหรัฐ คงสิทธิกรณีเข้าข่ายมีการนำเข้าสหรัฐฯ เกินเพดานที่กำหนด (CNL Waiver) โดยกำหนดว่าหากสินค้ามีการนำเข้าสหรัฐฯ เกินเพดาน CNL แต่ไม่มีการผลิตในสหรัฐ ติดต่อกันเป็นระยะ 3 ปี นับจากปีที่พิจารณาทบทวนสินค้าดังกล่าวจะได้รับการผ่อนผันให้สามารถใช้สิทธิได้ต่อไป

นอกจากนี้ สหรัฐได้เลื่อนกำหนดเวลาตัดสิทธิสินค้าที่ถูกระงับสิทธิกรณีนำเข้าสหรัฐเกินเพดาน CNL ในการพิจารณาทบทวนโครงการฯ ประจำปี (Annual Review) จากเดิมวันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันที่ 1 พฤศจิกายน ของปีถัดไป ซึ่งการยืดเวลาตัด/ระงับสิทธิฯ ดังกล่าว จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการวางแผนการส่งออก-นำเข้าได้มากขึ้น โดยสหรัฐกำหนดเพดานการนำเข้า (CNL) ไว้เบื้องต้น ดังนี้ (1) มูลค่าการนำเข้าในปี 2561 กำหนดที่ 185 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ (2) มีส่วนแบ่งตลาดนำเข้าในสหรัฐฯ ตั้งแต่ร้อยละ 50

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวอีกว่า จากสถิติการส่งออกสินค้าของไทยไปยังสหรัฐ พบว่ามีการขอใช้สิทธิฯ ในบัญชีรายการที่ได้รับสิทธิฯ เพียง 1,385 รายการ โดยในปี 2560 สินค้าไทยที่ส่งออกไปยังสหรัฐฯ มีการขอใช้สิทธิพิเศษฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของมูลค่าการส่งออกเฉพาะสินค้าที่ได้รับสิทธิฯ กลุ่มสินค้าที่ใช้สิทธิพิเศษ สูง ได้แก่ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักรไฟฟ้า ยานยนต์/อุปกรณ์ ยางและผลิตภัณฑ์ พลาสติก อาหารปรุงแต่ง และเครื่องดื่ม เป็นต้น โดยกลุ่มสินค้าเหล่านี้มีอัตราภาษีนำเข้าปกติระหว่างร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 10

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาสถิติภาพรวมของสินค้าที่ไทยส่งออกไปยังสหรัฐฯ ในรายการสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูง 20 รายการแรกของปี 2560 พบมีสินค้า 14 รายการ ภาษีนำเข้าปกติเป็นศูนย์ จึงไม่จูงใจให้ใช้สิทธิ GSP เช่น หน่วยเก็บเครื่องประมวลข้อมูลอัตโนมัติ เครื่องส่งสัญญาณเครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องพิมพ์ กล้องถ่ายโทรทัศน์ ขณะที่รายการสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าสูงบางรายการเป็นสินค้าที่ไทยถูกระงับสิทธิจีเอสพี แต่ยังสามารถแข่งขันได้ในตลาดสหรัฐได้แก่ ยางรถยนต์นั่ง ยางรถบรรทุก เครื่องประดับเงิน เครื่องประดับทอง มอนิเตอร์และเครื่องฉาย

นายอดุลย์ กล่าวด้วยว่า หลังจากโครงการจีเอสพีได้รับการต่ออายุแล้ว ผู้นำเข้าสหรัฐที่ขอสงวนการใช้สิทธิพิเศษดังกล่าวและจ่ายภาษีนำเข้าในอัตราปกติ (MFN) ตั้งแต่วันที่โครงการ GSP เดิมหมดอายุ คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 สามารถยื่นขอคืนภาษีอากรขาเข้าย้อนหลังได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2561 เป็นต้นไป จึงขอให้ผู้ส่งออกไทยประสานแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ลูกค้าปลายทางที่สหรัฐฯ ทราบและขอให้สิทธิต่อไปด้วย เพื่อให้สินค้าไทยที่ได้รับสิทธิ GSP มีต้นทุนลดลงและมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น