ข่าวภูเก็ต » ผู้ว่าฯภูเก็ต มอบเกียรติแสดงความชื่นชม

ผู้ว่าฯภูเก็ต มอบเกียรติแสดงความชื่นชม

29 มีนาคม 2018
338   0

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอเมืองภูเก็ต ที่ได้รับรางวัลดีเด่นอันดับที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ ของเขตสุขภาพที่ 11

วันที่ 29มี.ค. 61 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายสนิท ศรีวิหค, นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว และนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม
นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานที่ประชุมได้ให้เกียรติ มอบเกียรติบัตรแสดงความชื่นชมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้แก่ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต,นายแพทย์เฉลิมพงษ์สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ตและ นายผดุงเกียรติ อุทกเสนีย์ สาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต

โดยการมอบเกียรติบัตรแสดงความชื่นชมในการนี้เกิดขึ้น จากกานที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็ง โดยใช้ระบบสุขภาพอําเภอเป็นกลไกการขับเคลื่อนและเน้นการทำงานเป็นทีมแบบมีส่วนร่วม เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายประชารัฐ ดังนั้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ ส่งเสริมการดำเนินการการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 11 จึงได้ดำเนินการคัดเลือกอำเภอดีเด่นด้านการพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ โดยคัดเลือกจากเครือข่ายสุขภาพอำเภอ(DHS ) ที่มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพเข้ารับรางวัล “คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ” ในการประชุมวิชาการประจำปี HA National forum ครั้งที่ 19 ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ อาคารอิมแพค

ฟอรั่มเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอเมืองภูเก็ต ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดีเด่นอันดับที่ 1 ของเขตสุขภาพที่ 11 ดังกล่าว