ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตมอบเสื้อ 12,810 ตัว แก่ผู้ขับรถสาธารณะ

ภูเก็ตมอบเสื้อ 12,810 ตัว แก่ผู้ขับรถสาธารณะ

21 มีนาคม 2018
189   0

จังหวัดภูเก็ต มอบเสื้อ 12,810 ตัว แก่ผู้ขับรถสาธารณะ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อยกระดับยกระดับมาตรฐานการแต่งกายอาชีพ ผู้ขับรถสาธารณะ สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น แก่ผู้ใช้บริการรถสาธารณะ

วันนี้ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการ จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุน นโยบายรัฐ, นายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัด ภูเก็ต ,ผู้แทนตำรวจ,ทหาร,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วม เป็นประธาน มอบเสื้อแก่ผู้ขับรถสาธารณะ ตามโครงการจัดทำเสื้อสนับสนุนการจัดระเบียบการแต่งกายของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะจังหวัดภูเก็ต

นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุน นโยบายรัฐ กล่าวว่าธนาคารออมสินในฐานะเป็นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐที่มีนโนบายในการดูแลประชาชนระดับฐานราก ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย ได้เล็งเห็นถึงความตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกสร้างความปลอดภัย ความเชื่อมั่นและความประทับใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วโลก

ทั้งนี้กลุ่มผู้ขับรถสาธารณะบางส่วน ก็เป็นลูกค้าธนาคารออมสินที่ใช้บริการด้านเงินฝากและสินเชื่อแบบกลุ่มและส่วนบุคคล ดังนั้นเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการประกอบอาชีพธนาคารออมสินจึงขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำเสื้อเชิ๊ตจำนวน 12,810 ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น 1,921,500 บาท โดยมอบให้สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้ดำเนินการ

นอกจากนี้แล้วธนาคารออมสิน ยังพร้อมที่จะมีส่วน ร่วมในการส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเข้าสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด สนับสนุนให้การชำระค่าใช้จ่ายต่างๆผ่าน QR Code หรือที่เรียกว่า GSB PAY ดังนี้จะเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลให้ประเทศก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้จริงด้วย

นายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัด ภูเก็ต กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องจาก ในปี 2560 ที่ผ่านมา จังหวัดภูเก็ตและกองทัพภาคที่ 4 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการตรวจติดตามประเมินผลการจัดระเบียบแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตให้เกิดความปลอดภัยเป็นระเบียบการให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตรวมทั้งให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีมีความยั่งยืนในทุกๆด้าน โดยกำหนดให้มีคณะทำงานด้านการจัดระเบียบ รถสาธารณะด้วย ซึ่งในประเด็นการจัดระเบียบด้านการแต่งกายของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะนั้นคณะทำงานฯ ได้มีมติให้ผู้ขับรถสาธารณะถือปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันคือเสื้อที่ใส่ เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือแขนยาว( กฎหมายไม่ได้กำหนดสี) อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านการแต่งกายแก่อาชีพของผู้ขับรถสาธารณะในจังหวัดภูเก็ตให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเกิดภาพลักษณ์ที่ดีสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว คณะทำงานได้หารือร่วมกับตัวแทนของผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะแต่ละประเภทได้มติเห็นชอบเป็นหลักการว่าผู้ขับรถสาธารณะประเภทนั้นๆจะต้องแต่งกายด้วยการสวมเสื้อเชิ้ตและมีสีเสื้อ ที่เหมือนกัน ได้แก่เสื้อสีขาว: คนขับรถแท็กซี่,รถสี่ล้อเล็ก(ป้ายทะเบียน 30 ),รถ 30 บัส/รถตู้,รถ 10 บัส/ตู้ เสื้อสีฟ้า : คนขับรถยนต์บริการ(รถป้ายเขียว),รถสี่ล้อเล็ก(ป้ายทะเบียน ฟข/ฟค),รถ 10 บัส/ตู้

นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการ จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขอขอบคุณธนาคารออมสินเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยให้การสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและช่วยส่งเสริมสนับสนุนพี่น้องประชาชนผู้ประกอบอาชีพขับรถโดยสารสาธารณะโดยการสนับสนุนงบประมาณในโครงการจัดทำเสื้อสนับสนุนการจัดระเบียบการแต่งกายของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะในจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างมากและยังแสดงให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจที่ดี ของทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการบริการรถโดยสารสาธารณะของจังหวัดภูเก็ตและขอฝากถึงผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะทุกคนขอตั้งใจทำงาน มีจิตบริการในการดูแลนักท่องเที่ยว มุ่งให้บริการที่ดีมีน้ำใจเพื่อสร้างความประทับใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้เกิดความยั่งยืน