ข่าวภูเก็ต » ตรวจเยี่ยมโครงการ กอ.รมน.จ.ภูเก็ต

ตรวจเยี่ยมโครงการ กอ.รมน.จ.ภูเก็ต

21 มีนาคม 2018
197   0

วันนี้ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมความมั่นคง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พ.อ.ธรรมนูญ ไม้สนธิ์ ผู้อำนวยการ ส่วนปฏิบัติการข่าวสารสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม ติดตาม ประเมินผลและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการของ กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต โดยมี นาวาเอกบวร พรมแก้วงาม หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ กอ.รมน. จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนงาน ผู้ปฏิบัติงาน กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ กอ.รมน. จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินโครงการต่างๆ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดภูเก็ต คือ “ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ มุ่งสู่จังหวัดที่พัฒนาแล้ว” โดย กอ.รมน. จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินงานเป็นองค์กรกลางในการบูรณาการรัฐกิจด้านการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ซึ่งความรับผิดชอบส่วนหนึ่งเป็นการติดตามตรวจสอบและประเมินแนวโน้ม สถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในจังหวัดสามารถแจ้งเตือน ป้องกัน ยับยั้งและตอบโต้ในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงได้อย่างทันต่อสถานการณ์ โดยกอ.รมน. จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาระดับความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาตามลำดับดังนี้สถานการณ์ด้านยาเสพติด,สถานการณ์ด้านการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,สถานการณ์คนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง,สถานการณ์ด้านการก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติและสถานการณ์ภัยคุกคามอื่นๆ ตามสถานการณ์ โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการผ่านโครงการต่างๆและกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆประกอบด้วยร่วมจัดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์, ร่วมสนับสนุนโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา, กิจกรรมเวทีประชาคมโครงการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่อการพัฒนาตามแผนงานพัฒนาการสร้างความปรองดองสมานฉันท์, จัดสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายภาคประชาชนและที่จะตั้งไว้เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงการเฝ้าระวังและการแจ้งข่าวสารให้กับกอ.รมน., จัดฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์กนช.เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ, จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการประสานงานและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลังงานและอาหาร,ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายไทยนิยมยั่งยืนจังหวัดภูเก็ต, ร่วมจัดระเบียบสังคมสถานบริการสถานบันเทิงและแหล่งมั่วสุมในพื้นที่, ลงพื้นที่บูรณาการตรวจแรงงานต่างด้าว, ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล, ร่วมจัดระเบียบชายหาด, จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา, ลงพื้นที่ป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา, ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ที่มีการบุกรุกตามข้อร้องเรียน โดยผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

โอกาสนี้ พ.อ.ธรรมนูญ ไม้สนธิ์ ผู้อำนวยการ ส่วนปฏิบัติการข่าวสารสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจัก กล่าวว่า ขอชื่นชมการปฏิบัติงานของกอ.รมน. จังหวัดภูเก็ตที่ปฏิบัติงานสร้างความมั่นคงในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้อยากให้ทุกภาคส่วนช่วยประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของกอ.รมน. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะทำหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ สำหรับบทบาทของกอ.รมน. จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหาระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อลดข้อขัดแย้งลดขั้นตอนของการทำงานเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพนำไปสู่การแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมีศักยภาพ โดยในอนาคต กอ.รมน. จะมีการจัดตั้งศูนย์ดิจิตอลเพื่อความมั่นคงเพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวังการกรองข้อมูลข่าวสารในสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในพื้นที่ กอ.รมน. และขณะนี้ กอ.รมน.ได้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลซึ่งจะส่งสื่อประชาสัมพันธ์ มาให้ กอ.รมน.จังหวัด ดำเนินการขยายผลประชาสัมพันธ์ไปสู่ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ให้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรับทราบนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลเพื่อส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน