ข่าวเศรษฐกิจ » เกษตรเข้มมาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

เกษตรเข้มมาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

13 มีนาคม 2018
105   0

กระทรวงเกษตรฯ เข้มมาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า บังคับใช้กฎหมาย 3 ฉบับอย่างเคร่งครัด หากพบการระบาดของโรคพร้อมเข้าควบคุมสถานการณ์ทันที

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าและมาตรการควบคุมโรค ว่า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าปีนี้ไม่รุนแรงเท่าปีที่ผ่านมา จากการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าปีนี้พบว่ามีเพียง 4 ราย ซึ่งน้อยกว่าปี 2559 ที่พบผู้เสียชีวิต 13 ราย และปี 2560 จำนวน 11 ราย ซึ่งลดลงทุกปีเป็นผลมาจากการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้น รวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อย่างจริงจัง เพื่อให้โรคสงบอย่างรวดเร็ว โดยเร่งดำเนินการ 3 มาตรการหลัก คือ 1.ประกาศเขตโรคระบาด มีรัศมีครอบคลุม 5 กม.

2.สำรวจสุนัขและแมวในรัศมี 5 กม. ให้ได้ 100 % 3.ฉีดวัคซีนให้ได้ 100 % รวมทั้งสั่งกักสัตว์ที่มีเจ้าของห้ามออกนอกบริเวณบ้าน ยกเว้นได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ หากพบสัตว์เป็นโรค สัมผัสสัตว์ป่วย หรือสงสัยว่าเป็นโรค เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการทำลายสัตว์ทันที ซึ่งตั้งแต่เดือนมกราคม – 12 มีนาคม 2561 ประกาศพื้นที่เขตโรคระบาดชั่วคราว 37 จังหวัด และขณะนี้เหลือประกาศ 26 จังหวัด ซึ่งบางจังหวัดมีเพียง 1 จุด บางจังหวัดมีเพียง 2-3 จุด (1 จุดมีรัศมี 5 กม.) ทั้งนี้ ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวมีอายุ 30 วันนับตั้งแต่วันประกาศ โดยไม่มีโรคระบาดเกิดขึ้นอีก

ด้านนายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการป้องกันและควบคุมโรค ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคระดับจังหวัดและอำเภอ มีหน้าที่กำหนดแผนการฉีดวัคซีน การกำกับ ติดตาม เสนอแนะและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า สนับสนุนให้การปฏิบัติงานระดับอำเภอเป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งผลการดำเนินงานปี 2561 ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 932,807 ตัว ในช่วงรณรงค์เดือนมีนาคม- พฤษภาคม 2561 คาดว่าจะได้ 5-6 ล้านตัว และครบตามเป้าหมาย 10 ล้านตัว ภายในเดือนกันยายน 2561 ผ่าตัดทำหมัน 79,431 ตัว และครบตามเป้าหมาย 200,000 ตัว ภายในเดือนกันยายน 2561 และอบรมอาสาปศุสัตว์/อสม. เพื่อฉีดวัคซีนให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.วิชาชีพสัตวแพทย์ ปี 2561 อบรมแล้ว 15,500 ราย จากเป้าหมาย 17,500 ราย

สำหรับมาตรการควบคุมโรค มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3 ฉบับ ประกอบด้วย พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ซึ่งหากพบว่ามีคนตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าหรือสัตว์ตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าให้มีการประกาศโรคระบาดทันทีและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายของ พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อย่างเคร่งครัด ซึ่งกฎหมายให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่ทำลายสัตว์กรณีสงสัยสัตว์เป็นโรค สัมผัสโรค หรือสงสัยว่าเป็นโรคในพื้นที่ที่กำหนดในประกาศเขตโรคระบาด ซึ่ง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 กำหนดให้สามารถดำเนินการได้ทันที.