แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกัน และปราบปรามการทุจริต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกัน และปราบปรามการทุจริต

20 กุมภาพันธ์ 2018
301   0

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกัน และปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดย นายฐานวัฒน์ สุทธิโรจน์รัชกุล ประธานชมรมเครือข่ายป้องกันการทุจริตจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ. นายเสกสรรค์ สัจจศรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ. นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต รวมถึงกลุ่มเป้าหมายของโครงการ มีทั้งข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต และเครือข่ายภาคประชาชน รวมทั้งสิ้น จำนวน 120 คน

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ อบจ.ภูเก็ต ได้จัดโครงการที่มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อีกทั้งยังเสริมสร้างความสามัคคีและร่วมมือกันขับเคลื่อนชมรมเครือข่ายป้องกันการทุจริต ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน การดำเนินโครงการมีทั้งการอบรมให้ความรู้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ภาส ภาสสัทธา ตำแหน่งที่ปรึกษากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และนายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ภูเก็ต มาเป็นวิทยากรผู้บรรยาย และมีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านป้องกันการทุจริต ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2561

นายวัชรินทร์ กล่าวต่ออีกว่า “อบจ.ภูเก็ต มีความพร้อมในทุกด้าน และยินดีที่จะส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ และองค์กรชุมชนต่างๆ อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ดั่งที่ อบจ.ภูเก็ต ได้รับการยกย่องว่า “เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ทางด้านการป้องกันการทุจริต” อีกทั้ง อบจ.ภูเก็ต ยังสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง “ชมรมเครือข่ายป้องกันการทุจริต

อบจ.ภูเก็ต” ขึ้น เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตไปยังภาคส่วนอื่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกท่าน จะได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมากขึ้น นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาใช้ในการปฏิบัติงาน และในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งร่วมมือกันขับเคลื่อนชมรมเครือข่ายป้องกันการทุจริต อบจ.ภูเก็ต ให้เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตของเราปลอดการทุจริตคอรัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการที่ใสสะอาด รวมทั้งเป็นองค์กรชุมชนที่ช่วยเสริมให้การบริหารราชการที่มีความเข้มแข็ง และโปร่งใส เกิดความเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน ส่งผลให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและมีเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศต่อไป”

ด้าน นายฐานวัฒน์ สุทธิโรจน์รัชกุล ประธานชมรมเครือข่ายป้องกันการทุจริตจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การทุจริตคอรัปชั่นนั้น ในปัจจุบันเกิดขึ้นมีลักษณะเป็นวัฏจักร และเครือข่าย เกิดขึ้นในทุกระดับอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบที่แตกต่างและหลากหลาย อาทิ การทุจริตเชิงนโยบาย เป็นต้น อบจ.ภูเก็ต ได้เล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดการทุจริตคอรัปชั่น อีกทั้งยังได้รับการพิจารณาจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ตามโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ.ภูเก็ต จึงได้จัดตั้งชมรมเครือข่ายป้องกันการทุจริต อบจ.ภูเก็ต ขึ้นเพื่อขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตไปยังภาคส่วนอื่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ภูเก็ต ตระหนักถึงการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนเครือข่ายฯ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภูเก็ต ได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะเฝ้าระวังการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์มากยิ่งขึ้น