ข่าวสังคม » สตูลขับเคลื่อนงานระบบแผนที่ทางสังคม Social map กันคึกคัก

สตูลขับเคลื่อนงานระบบแผนที่ทางสังคม Social map กันคึกคัก

14 กุมภาพันธ์ 2018
639   0

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2561 ที่อาคารอเนกประสงค์มัสยิดบ้านนาโต๊ะขุน หมู่ 6 (บ้านนาโต๊ะขุน) ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล นายคเชนทร์ สังข์เพชร หัวหน้าบ้านพักเด็ก และครอบครัวจังหวัดสตูล นำคณะกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 20 คนเศษ มาปักหลักเปิดการให้บริการจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมรายครัวเรือน ( ตามโครงการ การขับเคลื่อนงานระบบแผนที่ทางสังคม Social map จังหวัดสตูล ) กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ มีประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง มาเข้าร่วมให้ข้อมูลพื้นฐานกันอย่างล้นหลาม

ทั้งนี้กิจกรรมนี้สืบเนื่องมาจาก นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการนำเทคโนโลยีสารสน และการสื่อสารมาเป็นพื้นฐานการพัฒนาข้อมูลขนาดมหาศาล (Bis Data) โดยการบูรณาการด้านข้อมูล และส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพของรัฐ ทางกระทรวง พม.ฯ จึงได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสังคม ที่เชื่อมโยงเข้ากับหน่วยงาน ภายใน และภายนอก เพื่อให้เป็นศูนย์กลางข้อมูล สังคมระดับจังหวัด / กลุ่มจังหวัด – ยกระดับการเป็นเจ้าภาพด้านสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม และข้อมูลผู้ได้รับการช่วยเหลือเพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถนำไปประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับกลุ่มเป้าหมายบุคคลที่ได้รับสวัสดิการ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 นั้น มีจำนวน 66,973 คน กลุ่มเป้าหมายกรมต่างๆที่มีอยู่แล้วนั้น 6,883 คน กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ที่ตกหล่น จาก 2 กลุ่มข้างต้น โดยจัดเก็บไปแล้ว 3,487 คน ประชากรของจังหวัดสตูล มี 317,612 คน จากในพื้นที่ 7 อำเภอ กับ 36 ตำบล 279 หมู่บ้านของจังหวัดสตูล แยกเป็นรายอำเภอดังต่อไปนี้ อ.เมืองสตูลมี 12 ตำบล 70 หมู่บ้าน 1 เทศบาลเมือง 3 เทศบาลตำบล 10 อบต. อ.ควนโดน 4 ตำบล 31 หมู่บ้าน 1 เทศบาลตำบล 4 อบต. อ.ควนกาหลง 3 ตำบล 32 หมู่บ้าน 3 อบต. อ.ทุ่งหว้า 5 ตำบล 35 หมู่บ้าน 1 เทศบาลตำบล 5 อบต. อ.ละงู 6 ตำบล 61 หมู่บ้าน 1 เทศบาลตำบล 6 อบต. อ.ท่าแพ 4 ตำบล 31 หมู่บ้าน 4 อบต. และ อ.มะนัง 2 ตำบล 19 หมู่บ้าน 2 อบต. โดยผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ของ จังหวัดสตูล นั้นพื้นที่ อ.เมืองสตูล 23,050 คน อ.ควนโดน 4,634 คน อ.ควนกาหลง 6,589 คน อ.ท่าแพ 6,429 คน อ.ละงู 15,704 คน อ.ทุ่งหว้า 6,323 คน อ.มะนัง 4,244 คน รวมทั้งสิ้น 66,973 คน./