ข่าวสังคม » วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จัดกิจกรรมทางวิชาการ 60 ปี

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จัดกิจกรรมทางวิชาการ 60 ปี

14 กุมภาพันธ์ 2018
384   0

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จัดกิจกรรมทางวิชาการ “60 ปี เทคนิคปริทัศน์ อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560” เพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะ ความสามารถทางวิชาการ และส่งเสริมการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน

วันที่ 14 ก.พ. 2561 ที่วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมทางวิชาการ “60 ปี เทคนิคปริทัศน์ อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ ประจำปีการศึกษา 2560” โดยมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี มี นายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต, นายเรวัต อารีรอบ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต, คณะครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนต่าง ๆ อาทิ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์, โรงเรียน อบจ. บ้านตลาดเหนือ, โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง, โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร และโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา เข้าร่วมกิจกรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

นายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะ ความสามารถทางวิชาการ และส่งเสริม การประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา โดยใช้การวิจัยเป็นฐานโดยการพัฒนาตนเอง รู้จักวางแผน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็นเพื่อบูรณาการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน บูรณาการอาชีพ และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน

นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมที่ถูกทิศทาง ในการพัฒนาผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาที่เรียนในสายวิชาชีพ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านวิชาชีพ ต้องรู้จักแก้ปัญหาต่าง ๆ และประยุกต์ความรู้ของตนสู่การปฏิบัติงานที่แท้จริง รู้จักวางแผนการปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สอดคล้องตามนโยบาย การผลิตและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการจัดอาชีวศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน นักศึกษา ได้นำผลงานในรูปแบบต่าง ๆ มานำเสนอ เผยแพร่ต่อสาธารณชน กิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้ ล้วนมีคุณประโยชน์ และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียน ชุมชน และสังคม

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2561 โดยภายในงานมีกิจกรรม การประกวดผลงานโครงการวิชาชีพนักศึกษา, สนุกวิทย์ คณิตศาสตร์, กิจกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน นักศึกษา, และนิทรรศการต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่, นิทรรศการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ, นิทรรศการ English Plu for careers To ASEAN, และนิทรรศการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว รวมไปถึงกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและรับสมัครงานให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ