ข่าวเศรษฐกิจ » กสอ.ปั้นเกษตรแปรรูป

กสอ.ปั้นเกษตรแปรรูป

13 กุมภาพันธ์ 2018
88   0


กสอ.จับมือสภาอุตฯ สภาเกษตรกรฯ ปั้นเกษตรสู่นักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ผ่านแนวทางประชารัฐ ปีนี้ ปีแรกตั้งเป้าดึงเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 600 กลุ่ม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)และสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย(SMEs เกษตร)ตามแนวทางประชารัฐ” เพื่อมุ่งยกระดับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรไทย โดยการปรับเปลี่ยนจากการขายผลผลิตในรูปวัตถุดิบที่ได้ราคาต่ำไปเป็นการทำเกษตรอุตสาหกรรมที่มีการเชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต การแปรรูปจนถึงการตลาดอย่างครบวงจร รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า โครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย(SMEs เกษตร) ตามแนวทางประชารัฐเป็น 1 ใน 9 มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 และถือเป็นความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากหรือ Local Economy ผ่านแนวทางประชารัฐ เพื่อช่วยสร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายแก่เศรษฐกิจฐานราก โดยมีกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 600 กลุ่มทั่วประเทศ จำนวน 55,000 คน ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนเมษายนที่จะถึงนี้ไปจนถึงเดือนกันยายน 2561 คาดว่าจะสามารถสร้างผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปและ SMEs เกษตรเพิ่มขึ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

นายเจน นำชัยศิริ ประธาน ส.อ.ท.กล่าวว่า ส.อ.ท.โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร จะสนับสนุนด้านการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรอย่างถูกวิธีและนำเสนอเครื่องจักรพร้อมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการ มีการประสานการดำเนินโครงการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และให้ความร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสภาเกษตรกรแห่งชาติในการบริหารติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง

ประเทศไทยประชากรมากถึงร้อยละ 40 อยู่ในภาคการเกษตรแต่ผลผลิตมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 9 ของ GDP ประเทศเท่านั้น ซึ่งถือว่าผิดปกติ ขณะที่อายุเฉลี่ยของเกษตรกรไทยอยู่ที่ 55 ปีในขณะที่คนรุ่นใหม่ไม่เข้าสู่อาชีพนี้เลย ต่างจากประเทศจีนที่คนรุ่นหนุ่มสาวหันเข้าสู่อาชีพเกษตรขึ้น

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกสอ.กล่าวว่า โครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย( SMEs เกษตร)ตามแนวทางประชารัฐ ระยะที่ 2 ที่จะดำเนินการในปีต่อไป จะดึงเกษตรกรเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าโครงการระยะแรก ที่มีเกษตรกรเข้าร่วม 600 กลุ่ม และเชื่อว่าภายใน 4 ปีนับจากนี้ไปจะผลักดันให้เกษตรกรที่มีทั้งหมด 2,500 กลุ่มได้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

สำหรับ กสอ.จะชี้แจงทำความเข้าใจรายละเอียดและประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการให้กับวิสาหกิจกลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการโดยมีกิจกรรมทั้งสิ้น 3 กิจกรรมคือ การอบรมบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Farmer to Entrepreneur) การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น(Value Added)และสนับสนุนโดยจัดตั้งหน่วยผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปต้นแบบในพื้นที่ โดยการดำเนินการจะบูรณาการความร่วมมือกับหลายภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติกล่าวว่า ประเทศไทยมีกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศรวมกว่า 2,500 กลุ่ม จะพยายามผลักดันเข้าสู่โครงการปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวทางประชารัฐให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้