ข่าวการเมือง » กรธ.ส่งคนร่วมเป็น กมธ. 3 ฝ่ายเพื่อพิจารณาร่าง กม.ลูก 2 ฉบับสุดท้าย

กรธ.ส่งคนร่วมเป็น กมธ. 3 ฝ่ายเพื่อพิจารณาร่าง กม.ลูก 2 ฉบับสุดท้าย

13 กุมภาพันธ์ 2018
107   0

นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แถลงว่า กรธ.ได้มีมติเสนอรายชื่อ กรธ.เข้าไปเป็นกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย ในสัดส่วน กรธ. สำหรับพิจารณาร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับสุดท้าย โดยร่าง พ.ร.ป.รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ให้ พล.อ.อัฎฐพร เจริญพานิช, นายภัทร คำพิทักษ์ ,นายศุภชัย ยาวะประภาษ,นายธนาวัฒน์ สังข์ทองและนายนรชิต สิงหเสนี เป็นกรรมาธิการ ส่วนร่าง พ.ร.ป.รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ให้นายอัชพร จารุจินดา ,นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ ,นายปกรณ์ นิลประพันธ์ ,นายอภิชาต สุขัคคานนท์ และนายอุดม รัฐอมฤต ร่วมเป็นกรรมาธิการ ซึ่งมีกรอบเวลาในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน

นายอุดม กล่าวว่า ข้อโต้แย้งของ กรธ.ในร่าง พ.ร.ป.รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ที่มีการแก้ไขในชั้น สภานิติบัญญัติ (สนช.) มี 4 ประเด็นที่ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ คือ มาตรา 35 เรื่องการจำกัดสิทธิในการได้รับแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งข้าราชการ มาตรา 73 การจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงในการหาเสียงเลือกตั้ง มาตรา 86 การขยายระยะเวลาในการออกเสียงลงคะแนนจากเดิม 08.00-16.00 น. เป็นเวลา 07.00-17.00 น. และมาตรา 92 การให้บุคคลอื่นหรือเจ้าหน้าที่ช่วยคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ออกเสียงลงคะแนนแทน โดยเห็นควรให้กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หาวิธีการและเครื่องมือมาดำเนินการ ซึ่งทั้ง 4 ประเด็นเป็นปัญหาเชิงเทคนิค ไม่น่าจะยากที่จะหารือให้ได้ข้อสรุป

นายอุดม กล่าวอีกว่า ส่วนร่าง พ.ร.ป.รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. กรธ.เห็นแย้ง 3 ประเด็น คือ มาตรา 11 เรื่องการเปลี่ยนแปลงจำนวนกลุ่มการสมัครจาก 20 กลุ่ม เหลือเพียง 10 กลุ่มที่ถือว่าไม่ตรงกับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ มาตรา 13 การแบ่งผู้สมัครในแต่ละกลุ่มออกเป็น 2 ประเภท และการให้ผู้สมัครในแต่ละประเภทเลือกกันเอง ซึ่งแปลกปลอมจากสิ่งที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ รวมถึงมาตรา 42 ร่างมาตรา 43 และร่างมาตรา 44 ที่ยกเลิกการเลือกไขว้ ซึ่ง กรธ.หวั่นว่าจะทำให้เกิดการฮั้วบล็อกโหวตหรือสมยอมกัน จึงไม่ตรงต่อเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ