ข่าวภูเก็ต » โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯภูเก็ตเปิดบ้านศรีนครินทร์ แสดงศักยภาพการจัดการศึกษา

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯภูเก็ตเปิดบ้านศรีนครินทร์ แสดงศักยภาพการจัดการศึกษา

12 กุมภาพันธ์ 2018
314   0

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต จัดงาน “ตลาดนัดวิชาการ เปิดบ้านศรีนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560” เผยแพร่และแสดงศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงาน “ตลาดนัดวิชาการ เปิดบ้านศรีนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560” ภายใต้แนวคิด “Move Forward To The Next Step” โดยมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด มี นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, นายธีระ เจี่ยสกุลประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, นายสมนึก จริตงาม นายกสมาคมผู้ปกครองและครู, คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วม

นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อสาธารณชน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 48 รวมทั้งเพื่อให้ผู้ปกครองได้ชื่นชม ได้ภาคภูมิใจและส่งเสริมต่อยอดศักยภาพความสามารถของนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา อีกทั้งเพื่อสร้างความเข้มแข็งระหว่างภาคีเครือข่ายของโรงเรียนกับโรงเรียน โดยในปีนี้มีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลายประกอบด้วย การแข่งขันทักษะทางวิชาการ นิทรรศการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, นิทรรศการ PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูมืออาชีพ, กิจกรรมสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพของนักเรียน และกิจกรรมเตรียมความพร้อมแรงงานสู่ Thailand 4.0

นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนแสดงศักยภาพฝึกทักษะการคิดการแก้ปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยผสมผสานความรู้ด้านต่างๆ ได้อย่างสมดุล เป็นการนำความรู้ไปพัฒนาตนเองและสังคม การที่นักเรียนจะเรียนได้ดีมีประสิทธิภาพเป็นผู้ฉลาดรอบรู้ ต้องหมั่นศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอ ต้องฝึกทักษะการประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดความรู้เดิมให้เกิดประโยชน์เหมาะกับตนเอง สังคม ตามสถานการณ์การจัดการศึกษา 4.0 ที่จะเป็นกำลังในการพัฒนาชาติในยุค 4.0

โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนและสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมผลงานดีเด่นของโรงเรียนและชมการแสดงนิทรรศการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การประดิษฐ์ของจากวัสดุเหลือใช้, การแข่งขันวาดภาพระบายสี,การสาธิตการทำอาหารเครื่องดื่ม, การแข่งขันตอบปัญหาและนิทรรศการ ASEAN, การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์, การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์, นิทรรศการวัฒนธรรมจีนญี่ปุ่นและฝรั่งเศส และการแข่งขัน E-Sport ROV