ข่าวสังคม » พลังงานกระบี่ จัดกิจกรรมเปิดบ้าน พลังงานบ้านทุ่ง@กระบี่

พลังงานกระบี่ จัดกิจกรรมเปิดบ้าน พลังงานบ้านทุ่ง@กระบี่

9 กุมภาพันธ์ 2018
334   0

สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ กิจกรรมเปิดบ้าน “พลังงานบ้านทุ่ง@กระบี่” ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนบ้านเกาะไทร ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ มุ่งเน้น พัฒนา ให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาพลังงานได้ด้วยตนเอง โดยจัดการพลังงานให้เพียงพอ มีเสถียรภาพ ด้วยการเร่งสำรวจพัฒนาแหล่งพลังงานประเภทต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน ทั้งในภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรมภาคการบริการ และภาคขนส่ง โดยรณรงค์ให้เกิดวินัยและสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 61 นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน เปิด กิจกรรมเปิดบ้าน “พลังงานบ้านทุ่ง@กระบี่” ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านเกาะไทร หมู่ที่ 9 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีชาวบ้านแต่ละอำเภอ นำผลงานมาออกบูธจัดแสดงให้ประชาชนและนักเรียนที่สนใจเข้าชม กว่า 200 คน

พลังงานจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้งานด้านพลังงานต่างๆ ทั้งด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านพลังงานทดแทน การสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานให้กับนักเรียน เยาวชนและประชาชนชาวกระบี่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บทบาทของอาสาสมัครพลังงานชุมชนหรือ(อส.พน.) ในจังหวัดกระบี่ให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนได้เรียนรู้และตระหนักว่าปัญหาเรื่องพลังงานเป็นเรื่องใกล้ตัวเห็นถึงความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างมีจิตสำนึก มีค่านิยมในการอนุรักษ์พลังงาน ประหยัดพลังงาน ตระหนักถึงความจำเป็นและรู้หน้าที่ของตนเอง ในการช่วยครอบครัวประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งมีการขยายผลต่อไปยังสมาชิกในครอบครัวและคนใกล้ชิด

โดยภายในงานมีการมอบโล่รางวัลให้กับผู้ได้รับคัดเลือกเป็นอาสาสมัครพลังงาน(อส.พน.)ต้นแบบ ประจำปี 2561 จำนวน 10 ท่านและกลุ่มวิสาหกิจสุดยอดประหยัดพลังงานอีก 2 กลุ่ม

และร่วมชมการสาธิตเทคโนโลยีพลังงานของชุมชนและจากภาคเอกชน เช่น 1.การผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งจากเศษถ่านของบ้านห้วยยุง อ.เหนือคลอง 2.การผลิตกาแฟบ้านร่าหมาดจากเตาฟืนประสิทธิภาพสูงของบ้านร่าหมาด อ.เกาะลันตา 3.ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงจากตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ของบ้านคีรีวง อ.ปลายพระยา 4.ปลูกผักปลอดสารพิษด้วยเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบรถเข็น/จักรยานปั่นน้ำของบ้านเกาะไทร อ.เหนือคลอง 5.ทำอาหารจากก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารและมูลสัตว์ของบ้านเกาะไทร อ.เหนือคลอง 6.กล้วยหินฉาบจากเตาชีวมวลบ้านเขาตั้ง อ.เมืองกระบี่ 7.เศรษฐกิจพอเพียงด้วยชีววิถี ของ กฟผ. 8.นวัตกรรมเทคโนโลยีจากพลังงานแสงอาทิตย์จากผู้ประกอบการด้านพลังงาน

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนและประชาชนที่สนใจ สามารถมาศึกษาหาความรู้งานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้นำองค์ความรู้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานไปเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน หรือติดตามได้ทาง Facebook สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ โทร 075-623728