ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ต เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ภูเก็ต เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

14 มกราคม 2018
137   0


พ่อเมืองภูเก็ต เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” และนำเด็กชมห้องทำงานที่ศาลากลางจังหวัด

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. ที่หน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต, นายสนิท ศรีวิหค,นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ,นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ ได้นำนักเรียนเด็กและเยาวชน ร่วมร้องเพลงชาติไทย ส่งเสริมสถาบันชาติ อันเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยซึ่งทุกคนได้เปล่งเสียงร้องเพลงชาติไทยอย่างกึกก้อง ร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

จากนั้น นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะได้เดินไปเยี่ยมชม นิทรรศการ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 “พระทรงสถิตในใจนิรันดร์ ถวายอภิวันท์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ต่อด้วยการเยี่ยมซุ้มกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ

และ เวลา 08.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติอย่างเป็นทางการ โดยอ่านสารของนายกรัฐมนตรี ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจังหวัดภูเก็ตร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมในอนาคตต่อไป โอกาสนี้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติ ได้ร่วมกันมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เด็กดีมีคุณธรรม จำนวน 137 คน ด้วย

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขอฝากให้ผู้ปกครองสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีและเป็นคนเก่งทั้งนี้การสร้างคนดียากกว่าการสร้างคนเก่งแต่เมื่อสร้างคนดีได้แล้วก็จะสร้างคนเก่งได้ง่าย พร้อมทั้งอยากให้ผู้ใหญ่ให้ความรักความอบอุ่นให้เด็ก สอนให้เด็กรู้จักคิด เพราะจังหวัดภูเก็ตมีความจำเป็นจะต้องสร้างเด็กรุ่นใหม่มาทดแทนคนรุ่นเก่าซึ่งในอนาคตเด็กๆจะต้องเจอกับสิ่งแปลกใหม่มากมาย และอีกสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือขอให้เด็กๆและผู้ร่วมงานทุกคนได้ช่วยกันรักษาความสะอาดของบ้านเมือง สำหรับกิจกรรมวันเด็กวันนี้อยากจะให้เด็กๆได้รับรางวัลโดยใช้ความสามารถในการแลกมาด้วยการกล้าแสดงออกหรือเข้าร่วมกิจกรรมขึ้นเป็นเวทีเพื่อ ฝึกให้ทุกคนกล้าคิด กล้าแสดงออก พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพต่อไป

สำหรับ จังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน โดยในปีนี้จะเน้นให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงความรู้ ความสามารถ ในด้านต่างๆ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วม ในการสนับสนุนของขวัญของรางวัลเพื่อร่วมกันพัฒนาเด็กในสังคมมุ่งเน้นให้เด็กได้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถที่หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมทางภาษา กิจกรรมทางศิลปะและการขับร้อง กิจกรรมทางกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม กิจกรรมความสามารถทางตัวเลขตลอดจนส่งเสริมให้เด็กได้ทำกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาฯ และการทำความดี เช่น การช่วยกันเก็บขยะภายในบริเวณงาน ส่งเสริมการเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ มีกิจกรรมที่บูรณาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระมาปรับประยุกต์ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถตามศักยภาพของแต่ละคน และพัฒนาความรู้ ไหวพริบ เชาว์ปัญญาให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำคณะเด็กๆ เข้าเยี่ยมชมห้องทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่เป็น ผู้ว่าฯน้อยด้วย การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดภูเก็ต ัจัดขึ้น เพื่อ เป็นเวทีเปิดพื้นที่ให้เด็กๆได้ร่วมสนุกได้แสดงออกในความรู้ความสามารถและให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน เพราะเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าที่จะเป็นพลังสำคัญสร้างประเทศชาติต่อไป.