ข่าวภูเก็ต » ร่วมแสดงความยินดีรางวัล “100 ปี ครูดีศรีเอกชน” ประจำปี 2561

ร่วมแสดงความยินดีรางวัล “100 ปี ครูดีศรีเอกชน” ประจำปี 2561

12 มกราคม 2018
380   0

เมื่อวันนี้ 11 ม.ค. นายศาสวัส หลิมพานิชย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท พี.เค.อินเตอร์มิวสิค จำกัด ผู้บริหารหน่วยงานในเครือ ได้แก่ Yamaha Music School Phuket, PIDA Dance Academy, Creative DJ Academy และ Sound Gallery ได้เข้ารับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในงาน ประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ ผู้อุทิศตน เสียสละ อดทน จิตอาสา ทำความดีเพื่อประเทศชาติและส่วนรวม ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชน ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

1. รับรางวัล “ครูดีศรีเอกชน” เนื่องในโอกาสการศึกษาเอกชนครบ 100 ปี โดย ดร.พะโยม ชิญวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2. รับรางวัล บุคคลผู้มีจิตอาสา ทำความดี เพื่อแผ่นดินไทยโดย ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับงานประกาศเกียรติคุณดังกล่าว สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เห็นควรส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนที่เป็นสมาชิกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงกำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล “100 ปี ครูดีศรีเอกชน” ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ที่เป็นสมาชิก

สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนมุ่งมั่นตั้งใจประกอบวิชาชีพด้วยการครองตน ครองคนครองงาน จนเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณครู รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่ยังไม่ได้รับการยกย่อง ได้เร่งพัฒนางานและพัฒนาตนให้เหมาะสมกับการเป็นครู ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเยาวชนและการศึกษาของชาติต่อไป