ข่าวสังคม » บ้านพักเด็กและครอบครัว จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ขับเคลื่อนงานสภาเด็กฯ

บ้านพักเด็กและครอบครัว จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ขับเคลื่อนงานสภาเด็กฯ

6 มกราคม 2018
365   0

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561 เพื่อชี้แจงและขับเคลื่อนการจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

วันที่ 6 ม.ค. ที่โรงแรม A2 รีสอร์ท ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ประจําปีงบประมาณ 2561 (ครู ข.) โดยมี นางรัตติยา วงศ์มณีรุ่ง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นางสาวอัจฉรา สุระกุล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต นายสุรศักดิ์ อัตตะสาระ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดภูเก็ต มีสภาเด็กและเยาวชนตำบลเทศบาล อำเภอและจังหวัด เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล 18 แห่ง อำเภอ เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ทีมบูรณาการ พม. (One Home) และเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านสภาเด็กและเยาวชน (ครู ก) รวมจำนวน 50 คน เข้าร่วม

นางสาวอัจฉรา สุระกุล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 โดยมาตรา 22 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล โดยคำแนะนำของหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวในแต่ละจังหวัด จัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล เทศบาลแล้วแต่กรณี ซึ่งสมาชิกประกอบด้วย เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล เพื่อนำไปสู่การดำเนินการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอและจังหวัดต่อไปนั้น ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนทั้ง 3 ระดับ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชน สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมได้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงได้จัดเงินสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนทั้ง 3 ระดับ

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จึงได้กำหนดจัดประชุมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล ระดับอำเภอและจังหวัด รวมทั้งเพื่อร่วมกันจัดทำโครงการและแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม และเพื่อสนับสนุนให้คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนในแต่ละระดับ ได้มีการเปิดบัญชีรองรับการรับการจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนกิจกรรม

โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน สถานการณ์เด็กและเยาวชนในจังหวัด,การแบ่งกลุ่มจัดทำแผนปฏิบัติการ/โครงการ แนวทางการจัดกิจกรรม การสรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ และการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต โดยเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านสภาเด็กและเยาวชน (ครู ก)