ข่าวภูเก็ต » เดินหน้ายกระดับ น้ำพุร้อนแบบครบวงจรนำร่องที่กระบี่

เดินหน้ายกระดับ น้ำพุร้อนแบบครบวงจรนำร่องที่กระบี่

7 ธันวาคม 2017
170   0

จังหวัดกระบี่เดินหน้านำร่องพัฒนาน้ำพุร้อนแบบครบวงจร เมืองต้นแบบสู่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ยกระดับเป็น มหัศจรรย์วารีบำบัดประเภทของน้ำพุร้อน มุ่งหวังให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของโครงการ พัฒนาการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่ห้องเหลืองกระบี่ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเมืองต้นแบบสู่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนแบบครบวงจรนำร่องในจังหวัดกระบี่ โดยมีนางเสาวภา จงกิตติพงศ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 50 คน ประกอบด้วยหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข สมาคมและสมาพันธ์สปา ผู้แทนจากหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วม

นพ.จิโรจ สินธนาวานนท์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม) ,ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ ,ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศและการตลาด ISMED ,นายกสมาคมสปาไทย และนายกสโมสรน้ำพุร้อนไทย กล่าวว่า ในการจัดทำเมืองต้นแบบสู่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนแบบครบวงจร ต้องมีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพผ่านช่องทางสื่อต่างๆ มีการอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในแหล่งน้ำพุร้อนอย่างยั่งยืน และทำการตลาดในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้ ซึ่งลักษณะของการเป็น Spa Town นั้น จะต้องมีการวางผังเมือง ปรับปรุงสถานที่ให้มีความพร้อม พัฒนา สร้างเส้นทางเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและจังหวัดอื่นๆ ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ รวมทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของโครงการ พัฒนาการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน รวมทั้งโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยที่กำลัง

เข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาเศรษฐกิจในโมเดลใหม่ ที่เรียกว่า ประเทศไทย 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งเป็นการปฏิรูปเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นโยบายรัฐบาลต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่ออนาคต ในอุตสาหกรรมกลุ่มใหม่ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ

ทั้งนี้ตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีมูลค่ากว่า 2.5 หมื่นล้านบาท และจะเพิ่มขึ้นอีก 49% ใดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าว ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติในการพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนให้เป็นเมืองสปาและเส้นทางท่องเที่ยวสายน้ำพุร้อนของไทย นำร่องในจังหวัดกระบี่

นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ซึ่งหลังจากนี้ จะนำเสนอกรอบแนวคิดการดำเนินงานไปยังคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกันตามลำดับต่อไป “