ข่าวเศรษฐกิจ » ผลักดัน 2 มาตรการหนุนเอสเอ็มอี

ผลักดัน 2 มาตรการหนุนเอสเอ็มอี

7 ธันวาคม 2017
89   0


รัฐบาลเตรียมดันสินเชื่อ 7 หมื่นล้านกระตุ้นภาคธุรกิจ หนุนเศรษฐกิจประเทศฟื้นตัว

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเกี่ยวกับ มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 ร่วมกับ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม , นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน และภาคเอกชนว่า ตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจมีอัตราการขยายตัวที่ดีขึ้น และขณะนี้ก็จำเป็นอย่างมากที่จะต้องสร้างความต่อเนื่องด้วยการเร่งรัดมาตรการต่าง ๆ ที่วางไว้ให้เกิดความรวดเร็วเพื่อให้ทันใช้พร้อมกันภายในปีถัดไป

สำหรับในปี 2561 รัฐบาลและหน่วยงานเศรษฐกิจได้เห็นชอบร่วมกันในการจัดแพ็กเกจของขวัญซึ่งเป็นมาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs ให้เข้าสู่ยุค 4.0 โดยจะเน้นการตอบสนองความต้องการและเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในทุกมิติ พร้อมทั้งปรับปรุงสิทธิประโยชน์ที่แต่ละกลุ่มจำเป็นต้องได้รับ ซึ่งในเบื้องต้นได้แบ่งมาตรการเป็น 2 ประเภท คือ

1. แพ็กเกจส่งเสริมและช่วยเหลือด้านที่ไม่ใช่การเงิน มีบริการ และกิจกรรมไฮไลท์ อาทิ การขยายศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) 23 แห่งทั่วประเทศ การจับมือธุรกิจชั้นนำระดับโลกเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงให้แก่ SMEs การพัฒนา Platporm T-Goodtech เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยในการทำธุรกิจแบบ B2B

2. แพ็กเกจส่งเสริมและช่วยเหลือด้านการเงินซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการร่างนำเสนอ โดยมีบริการไฮไลท์ อาทิ การเพิ่มบริการ Mobile Unit รองรับ SMEs 1 ล้านรายที่ต้องการเข้าถึงสินเชื่อของ SME Development Bank การสนับสนุนกองทุนและสินเชื่ออาทิ Transformation Loan, Local Economy Loan และกองทุนสำหรับคนตัวเล็ก (Micro) ภายใต้กรอบวงเงินรวมประมาณ 70,000 ล้านบาท ผ่านสถาบันการเงินของรัฐและธนาคารพาณิชย์เครือข่าย เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนของ SMEs ทุกกลุ่มทุกระดับอย่างทั่วถึง

ทั้ง 2 มาตรการพิเศษมีเป้าหมายในการส่งเสริมผู้ประกอบการทุกกลุ่มให้ได้เข้าถึงงานบริการจากภาครัฐที่พร้อมจะตอบสนองความต้องการและเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการให้เติบโตสอดคล้องไปกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในทุกมิติ

อย่างไรก็ดี ทั้ง 2 แนวทางนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานและขับเคลื่อน ซึ่งเชื่อว่ามาตรการเหล่านี้จะส่งผลให้ SMEs สามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยความราบรื่นพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ขยายตัวสอดคล้องกับทิศทางที่รัฐบาลได้วางเอาไว้ได้