ข่าวภูเก็ต » เปิดตลาดประชารัฐพื้นที่ อ.ถลางคึกคัก กลุ่มผู้ค้าร่วมออกร้านมากถึง 70 ร้านค้า

เปิดตลาดประชารัฐพื้นที่ อ.ถลางคึกคัก กลุ่มผู้ค้าร่วมออกร้านมากถึง 70 ร้านค้า

6 ธันวาคม 2017
170   0

เปิดตลาดประชารัฐของดีจังหวัดภูเก็ต พื้นที่อำเภอถลาง คึกคัก ประชาชนร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า มากถึง 70 ร้าน

เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานในกิจกรรม “ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดภูเก็ต(Grand Opening)” ซึ่งทางอำเภอถลาง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-11 ธันวาคม 2560 ณ อาคารประตูเมืองภูเก็ต(Phuket Gateway) มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายกองโท อดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง กล่าวว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม(ประเทศไทย) จำกัด โดยบูรณาการตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภท ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ ด้วยการพัฒนาพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิมหรือเพิ่มวันทำการ เพื่อบูรณาการจัดสรรพื้นที่ ในการจำหน่ายสินค้าให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ให้แก่ผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย

จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้อำเภอดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการ ทั้งผู้ประกอบการรายใหม่ หรือเป็นผู้ประกอบการรายเดิมแต่ปัจจุบันไม่มีสถานที่ขาย ระหว่างวันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งบัดนี้ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วและกำหนดให้ทุกอำเภอดำเนินการเปิดตลาดประชารัฐ พร้อมกันในวันที่ 5 ธันวาคม 2560

สำหรับอำเภอถลาง ได้ดำเนินการเปิดตลาดประชารัฐของดีจังหวัดภูเก็ต ขึ้น ณ บริเวณประตูเมืองภูเก็ต ใกล้ด่านท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ภายในงาน นอกจากเปิดให้มีการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ลงทะเบียนร่วมจำหน่ายในตลาดประชารัฐของดีจังหวัดภูเก็ต ในพื้นที่อำเภอถลาง ซึ่งมีมากถึง 70 ราย ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมสันทนาการและบันเทิง กิจกรรมการแสดงบนเวทีทั้งภาคกลางวันและกลางคืน รวมทั้งนิทรรศการของดีจังหวัดภูเก็ต กิจกรรมภาคประชาชนและองค์กรต่างๆ เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์จากทุกภาคส่วน

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ท้องถิ่นอำเภอถลาง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอถลาง และองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว