แลพังงา

28 พฤศจิกายน 2017
220   0

(คัดเลือกกรรมการอิสลาม)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“เลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัด” วันที่ 27 พ.ย. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา มีการประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา จำนวน 30 คน ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 60 ผลจากการคัดเลือก อะหมัด และเยาะ เป็นประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา รองประธาน ประกอบด้วย ฉลาด บุหลาด เจษฎา ท่อทิพย์ อาหรีด ดำเชื้อดุลศิริ นุกูล รักหมายหว้าหลี ปทาน หนาน คหปานะ และสมุทร เชษฐพันธ์ เลขานุการ นพดล สุทธิการ และกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ปราโมทย์ แหล่ทองคำ (ภาพ ขอบคุณ เสรี นาวงศ์)…

(อบรมไลฟ์การ์ด)

“อบรมไลฟ์การ์ด” วันที่ 27 พ.ย. ที่ห้องประชุมโครงการชุมชนบ้านน้ำใส อ.ท้ายเหมือง สิทธิชัย ศักดา ผวจ.พังงา ประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครเพื่อสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว(ไลฟ์การ์ด) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมมีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทั้งทางบกทางน้ำ รู้จักการใช้อุปกรณ์ ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติในจังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน เจ้าหน้าที่โรงแรม บริการทัวร์นำเที่ยว ไกด์ทัวร์ และประชาชนทั่วไป จำนวน 50 คน (ภาพ ขอบคุณพงษ์ธร ทะสังขาร์)…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…

เขยพังงา