แลพังงา

27 พฤศจิกายน 2017
190   0

(วันข้าวไร่ดอกข่า)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์………..“ประชุมท่องเที่ยวอันดามัน” วันที่ 25 พ.ย.60 ที่โรงแรมลาฟลอร่า รีสอร์ท แอน สปา เขาหลัก นรภัทร ปลอดทอง ผวจ.ภูเก็ต ประธานการประชุม โดยมี สิทธิชัย ศักดา ผวจ.พังงา ชาญศักดิ์ ถวิล รอง ผวจ.พังงา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ร่วมประชุม ที่ประชุมได้รายงานร่างคำขอการสนับสนุนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอันดามัน ปีงบประมาณ 62 จำนวน 49 โครงการ ที่ประชุมเห็นชอบการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองเก่าเขตพัฒนาอันดามัน และการเสนอขอรับการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมเขตพัฒนาอันดามัน เพื่อรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวอย่างก้าวกระโดดในอนาคต (ภาพ ขอบคุณเสรี นาวงศ์)…………“วันข้าวไร่ดอกข่า” วันที่ 26 พ.ย.60 ที่แปลงข้าวไร่หน้าสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางทอง อ.ท้ายเหมือง สิทธิชัย ศักดา ผวจ.พังงา ประธานเปิดงานสืบสานและอนุรักษ์ข้าวไร่ดอกข่าพันธุ์พื้นเมือง “วันข้าวไร่ดอกข่า” ปีที่ 2 โดยมี สุพงษวิณัย ชูยก นายอำเภอท้ายเหมือง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และเกษตรกรตำบลบางทองเข้าร่วมงาน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี จะเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวไร่ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ข้าวไร่ดอกข่า ซึ่งเป็นข้าวประจำถิ่นของตำบลบางทอง ภายในงานได้นำเกษตรกรมาสาธิตวิธีการแปรูปข้าวด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การทำขนมครกจากข้าวไร่ การโม้แป้งจากข้าว การตำข้าวเม่า การทำข้าวซ้อมมือ การฝัดเพื่อนำเปลือกออกจากเมล็ด การหุงข้าวโดยใช้กระบอกไม้ไผ่ รวมถึงความเป็นมาของข้าวไร่ดอกข่า (ภาพ ขอบคุณพงษ์ธร ทะสังขาร์)………..ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรืออีเมล์ siritripob@gmail.com…………เขยพังงา