ข่าวเศรษฐกิจ » กลุ่มแย้งเสนอยกเลิกบัตรคนจนชี้เอื้อประโยชน์กลุ่มทุน

กลุ่มแย้งเสนอยกเลิกบัตรคนจนชี้เอื้อประโยชน์กลุ่มทุน

18 พฤศจิกายน 2017
48   0


ภาคประชาสังคม เรียกร้องยุติบัตรคนจน หวั่นเอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุน แนะสนับสนุนStart Up ช่วยกระตุ้นเศรฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

นางสาวสุรีรัตน์ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ กล่าวว่า เรียกร้องให้รัฐบาลยุติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เพราะมองว่าการดำเนินโครงการไม่สามารถระบุได้จริงว่าคนที่มาลงทะเบียนนั้นเป็นคนจนจริงหรือไม่ และ อาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มธุรกิจ กลุ่มนายทุนใหญ่เจ้าของสินค้าอุปโภค-บริโภคขนาดใหญ่ ที่ส่งผ่านสินค้าไปยังตัวแทนผู้จำหน่ายในรูป “ร้านธงฟ้าประชารัฐ” ขณะเดียวกันยังมีผู้ที่รายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปีและไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมในโครงการจำนวนมาก จึงมองว่าโครงการนี้ไม่สามารถลดความเหลื่อมล้ำให้กับสังคมได้จริง พร้อมแนะควรจัดระบบรัฐสวัสดิการให้ครอบคลุมทั่วถึงคนทุกกลุ่ม ให้ความสำคัญและสนับสนุนผู้ประกอบการ Start Up ไทย มากกว่าพึ่งพากลุ่มนักลงทุนจากต่างชาติ

นายระนอง ซุ้นสุวรรณ ตัวแทนเครือข่ายแรงงานนอกระบบ กล่าวว่า การแจกเงินให้คนจนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนั้นช่วยเหลือคนจนได้เพียงชั่วคราว ซึ่งบัตรคนจนเพียงเข้ามาเติมในส่วนที่ไม่พอได้บ้างเท่านั้น ขณะที่ระบบการจัดการก็ยิ่งเป็นการแบ่งแยกระหว่างคนจนกับคนรวยให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคม พร้อมมองว่า รัฐต้องยกเลิกระบบการลดภาษีให้นายทุน เอื้อประโยชน์คนรวย แต่ต้องเร่งสร้างหลักประกันรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชน ทั้งในแบบการจัดสวัสดิการถ้วนหน้า เช่น การมีบำนาญพื้นฐานให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมและเพียงพอกับการยังชีพ