ข่าวเศรษฐกิจ » ครม.ขยายเวลาก่อหนี้ผูกพัน อปท.

ครม.ขยายเวลาก่อหนี้ผูกพัน อปท.

14 พฤศจิกายน 2017
70   0


ครม.ขยายเวลาก่อหนี้ผูกพัน อปท. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสังคม 511 โครงการใน 38 จังหวัด

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสังคมในท้องถิ่น จากเดิมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วให้สามารถก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาส 1 และเบิกจ่ายให้เสร็จภายในไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2560 และเบิกจ่ายตามงวดงานนั้น เป็นให้ อปท.สามารถก่อหนี้ผูกพันภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 และเบิกจ่ายตามงวดงาน

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เห็นชอบหลักการมาตรการสนับสนุนการใช้จ่ายของ อปท. 2 มาตรการ คือ มาตรการสนับสนุนการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและ อปท. และมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยในส่วนของมาตรการสนับสนุนการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาล และ อปท.อนุมัติกรอบวงเงินลงทุนในการดำเนินมาตรการ 19,795 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินงบประมาณที่รัฐบาลจ่ายสมทบวงเงินไม่เกิน 9,897.50 ล้านบาท และเงินสะสม อปท. โดยการขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินออกไปถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561 นั้น จะสามารถจัดสรรเงินให้กับโครงการได้ทั้งหมด 511 โครงการ ในพื้นที่ 38 จังหวัด