ข่าวสังคม » รพ.ตะกั่วป่า ประชุมเรื่องขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

รพ.ตะกั่วป่า ประชุมเรื่องขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

11 พฤศจิกายน 2017
150   0


โรงพยาบาลตะกั่วป่าประชุมเรื่องขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กและเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและครอบครัวประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. แพทย์หญิงสุดาพร ไพรคณะรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.ตะกั่วป่า นายแพทย์สมชาย บัวสด ประธานคณะกรรมการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤตจากความรุนแรง(ศูนย์พึ่งได้) พร้อมด้วยนายวิลาศ ใจบุญลือ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพังงา ,นายเอกไกร เกียรติชัยประสพ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนอัยการจังหวัดตะกั่วป่า ร่วมประชุมเรื่องขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งมีการประสานงานระหว่างสหวิชาชีพ โดยมีพนักงานอัยการเป็นหลักในการบังคับใช้มาตรทางกฏหมายในการคุ้มครองผู้หญิงและเด็กประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมงานวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีทีมสหวิชาชีพจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอตะกั่วป่า,อำเภอกะปงและ อำเภอคุระบุรีเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนารายณ์ โรงพยาบาลตะกั่วป่า จ.พังงา