ช่วยกันแลพังงา » 5 มาตรการเร่งด่วนของผู้ว่าฯพังงา ใช่เลย…

5 มาตรการเร่งด่วนของผู้ว่าฯพังงา ใช่เลย…

7 พฤศจิกายน 2017
176   0

(สิทธิชัย ศักดา ผวจ.พังงา)

ท่าน  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้กล่าวไว้ในงานแถลงข่าวเปิดฤดูท่องเที่ยวจังหวัดพังงา กำหนดมาตรการที่จังหวัดพังงาต้องดำเนินการเร่งด่วนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 5 ด้านด้วยกัน ประกอบด้วย อาชีพ การท่องเที่ยว ความปลอดภัย การกีฬา และความสะอาด
ท่านได้ขยายความพร้อมยกตัวอย่าง “ด้านอาชีพ จะส่งเสริมอาชีพตามศักยภาพของแต่ละอำเภอ อย่างเช่น อำเภอกะปง ทุเรียนสาลิกา ทำอย่างรที่จะพัฒนาคุณภาพของทุเรียนสาลิกาให้มีคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น ให้มีปริมาณมากขึ้น จากกิโลกรัมละ 300 บาท เป็น 500 บาท หรือข้าวไร่ดอกข่า ซึ่งเป็นข้าวท้องถิ่นพังงา
ด้านการท่องเที่ยว จะต้องให้บุคลากรการท่องเที่ยวมีคุณภาพมากขึ้น ให้มีการฝึกอบรม มีจิตสำนึกในการดูแลนักท่องเที่ยว
ด้านความปลอดภัย หัวใจสำคัญของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความปลอดภัยทางทะเล ได้จัดงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องไม้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานสากลในการดูแลนักท่องเที่ยว ได้จัดตั้งงบประมาณเกี่ยวกับสาธารณสุขทางทะเล 400 กว่าล้านบาท ในสมัยผู้ว่า ภัคพงศ์ฯ ปี 60 โดยให้ทางสาธารณสุขจังหวัดพังงา เป็นเจ้าภาพ
ด้านกีฬา จะเป็นสื่อกลางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ทุกเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ ยกตัวอย่าง ที่เกาะปันหยี สนามฟุตบอลลอยน้ำที่โด่งดังไปทั่วโลก จะต้องดูแลสนามฟุตบอลนี้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี
ด้านความสะอาด เป็นที่ต้องการของคนทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเชื่อชาติใด ภาษาใด ต้องเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษ เพราะจังหวัดพังงาเป็นเมืองท่องเที่ยว จะต้องสร้างจิตสำนึกของคนทุกภาคส่วนร่วมกัน จะต้องมีการรณรงค์ในเรื่องนี้เป็นพิเศษ”
5 มาตรการที่ท่านผู้ว่า สิทธิชัยฯ กำหนดขึ้นมา ผู้เขียนมองว่า เป็นมาตรการที่จะสื่อไปถึงทุกภาคส่วนของจังหวัดพังงา ให้ร่วมกันคิดและทำงานไปพร้อม ๆ กัน เป็นการกำหนดทิศทางการทำงานที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้ทุกภาคส่วนเกิดอาการ “ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างทำ” เหมือนอดีตที่ผ่านมา ผู้เขียน ขอฟันธง “ใช่เลย”ครับ…

นายป๊อบ