แลพังงา

5 พฤศจิกายน 2017
252   0


ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“มอบนโยบาย” วันที่ 3 พ.ย.ที่ศาลาเขาช้าง สิทธิชัย ศักดา ผวจ.พังงา มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการให้กับส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กำชับให้ข้าราชการทุกคนที่อาสาเข้ามาทำงานเพื่อประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และยึดหลัก ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมรับผิดชอบ ร่วมบูรณาการแบบองค์รวม ให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม เข้าถึงพื้นที่ทั้งในระดับ อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นการทำงานด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

โดยการปฏิบัติงานต้องรวดเร็ว ถูกต้อง ต่อเนื่อง และเป็นระบบ สำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนา ต้องมีความเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งนโยบายของรัฐบาล ภารกิจหรือนโยบายพิเศษ ผสมผสานกับศักยภาพของพื้นที่ ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามคำแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี “การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพังงา ได้กำหนดแผนปฏิบัติการ เรารัก…พังงา ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ อาชีพ การท่องเที่ยว ความปลอดภัย การกีฬา และความสะอาด เพื่อนำไปสู่พังงาเมืองแห่งความสุข (ภาพ ขอบคุณ พงษ์ธร ทะสังขาร์)…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…เขยพังงา