แลพังงา

13 ตุลาคม 2017
140   0

(แถลงผลโครงการ 9101)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“โครงการ 9101 ตามรอยพ่อ” วันที่ 12 ต.ค.ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกไคร หมู่ที่ 1 ต.มะลุ่ย อ.ทับปุด สมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดพังงา กลุ่มเกษตรกร “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ” ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ร่วมแถลงผลสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน จังหวัดพังงาดำเนินโครงการฯ ด้วยงบประมาณ 138,792,923 บาท เป้าหมาย 60 ชุมชนๆ ละ 500 ราย จำนวน 456 โครงการ แบ่งเป็นค่าวัสดุ 70,045,553 บาท ค่าจ้างแรงงาน 68,747,370 บาท เป้าประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อให้เกษตรกรมีความยั่งยืนทั้งอาชีพและรายได้

(แถลงผลโครงการ 9101)

การต่อยอดหลังจากโครงการสิ้นสุดแล้ว ได้ให้แต่ละชุมชนนำรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตของโครงการฯ มาจัดตั้งเป็นกองทุนหมุนเวียนให้ชุมชนจัดการบริหารกันเองภายใต้กรอบกติกาที่กำหนดไว้ เพื่อนำมาเป็นทุนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความต้องการของตลาดและชุมชน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไป “สำหรับการจัดแถลงผลสำเร็จในครั้งนี้ ได้นำผลผลิตเด่นของโครงการในแต่ละชุมชนมาจัดแสดง ทั้ง 8 ด้าน เช่น การทำไม้กวาดจากดอกอ้อ การทำขนมไทย การเลี้ยงแพะ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การเลี้ยงกบในบ่อ การทำกะปิ การแปรรูปอาหาร การขยายพันธุ์พืช มีการพูดคุยกับเกษตรกรพร้อมให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาในแต่ละด้าน (ภาพ ขอบคุณ พงษ์ธร ทะสังขาร์)