ข่าวสังคม » สัมมาโครงการ Loving homes loving hands หมู่บ้านเด็กโสสะ ภูเก็ต

สัมมาโครงการ Loving homes loving hands หมู่บ้านเด็กโสสะ ภูเก็ต

12 ตุลาคม 2017
204   0

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุหงา 2 โรงแรม A2 Resort Puket นาย นรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ Loving homes loving hands โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นางสาว ศิรดา มาตรา ในนามตัวแทนผู้จัดโครงการ กล่าวว่า หมู่บ้านเด็กโสสะ จังหวัดภูเก็ต มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรที่ให้การช่วยเหลืออุปการะเด็กที่สูญเสียบิดา มารดา ขาดญาติมิตรและไร้ที่พึ่ง ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดโครงการ Loving homes loving hands ขึ้นเพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้ตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้เข้าใจรูปแบบการดูแลเด็กของหมู่บ้านโสสะภูเก็ตชัดเจนยิ่งขึ้น และที่สำคัญของโครงการในครั้งนี้เพื่อเปิดให้หน่วยงานต่างๆได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านเด็กและร่วมกันหาแนวทางในแก้ไขและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเด็กร่วมกันอีกทั้ง หมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ตมิอาจดำเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กได้ ถ้าขาดความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพราะการทำงานจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆฝ่าย

นาย นรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน มีผลต่อครอบครัว เนื่องจากเมื่อก่อนได้เป็นสังคมการเกษตร แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นสังคมอุตสาหกรรมเพราะเมื่อก่อนพ่อกับแม่และลูกอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัว ปัจจุบันนี้พ่อแม่ต้องทำงานนอกบ้านไม่มีเวลาเลี้ยงดูลูก จึงทำให้เกิดสังคมนิยมในการใช้ชีวิตด้วยเงินเป็นหลัก เพราะเด็กเหล่านี้มีค่านิยมที่สูง ส่งผลให้เกิดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยมีค่านิยมเพิ่มมากขึ้น สังเกตได้จากการวัดค่านิยมของบางคน จบปริญญาตรี ปริญญาโท แต่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ แต่ถ้าเด็กเกิดจากสังคมที่ดี ก็จะทำให้มีสังคมที่ดีตามไปด้วย เนื่องจากพื้นฐานของครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแก้ไขเป็นหลัก เด็กจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ