ข่าวสังคม » ภูเก็ตจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2

ภูเก็ตจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2

12 ตุลาคม 2017
178   0

ภูเก็ตจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 เรื่องการดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือสำราญและกีฬาอ่าวกุ้งมารีนา

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 11 ต.ค. 2569 ณ ห้องประชุมศุภาลัย โรงแรมศุภาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ได้มีการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 การดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือสำราญและกีฬาอ่าวกุ้งมารีนา โดยมีนายกนก เข็มนาค ผู้เชี่ยวชาญสิ่งแวดล้อม บริษัทเอ็นริช คอนซัลแตนท์จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ,นายประดิษฐ์ ภูมิเกตุ ประธานกลุ่มอนุรักษ์อ่าวกุ้ง ,หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

นายกนก เข็มนาค กล่าวว่า การดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือสำราญและกีฬาอ่าวกุ้งมารีนา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ของบริษัท ซีวิว แลนด์ จำกัด เป็นโครงการที่เข้าข่ายประเภทโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555 และต้องจัดให้มีกระบวนการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ตั้งแต่เริ่มต้นของโครงการ เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกผ่าย ได้รับรู้รับทราบข้อมูลโครงการอย่างถูกต้องและเพียงพอ และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ความเห็นและให้ข้อเสนอนะเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการเป็นระยะ อันจะนำไปสู้การตัดสินใจในขั้นตอนต่างๆ ของโครงการอย่างเหมาะสม รอบคอบ และได้รับการยอมรับจากปะชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยมีความมุ่งหมายที่สำคัญเพื่อให้เกิดกระบวนการการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และปูพื้นฐานความเข้าใจและการยอมรับซึ่งกันและกัน ระหว่างโครงการและประชาชนในชุมชนท้องถิ่นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและดำเนินการโครงการ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญสำหรับการศึกษาและการดำเนินกระบวนการมีทีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาโครงการ ซึ่งที่ตั้งของโครงการฯดังกล่าว ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านอ่าวกุ้ง ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยพื้นที่โครงการบนฝั่งทั้งหมด 30 ไร่ 1งาน 80 ตารางวาและมีอาณาเขต ทิศเหนือติดกับ อ่าวกุ้ง, ทิศใต้ ติดต่อกับ ถนน รพช . ภ.ก. 3064(บ้านอ่าวกุ้ง), ทิศตะวันออก ติดต่อกับ พื้นที่ป่าชายเลน (บ้านอ่าวกุ้ง) และทิศตะวันตก ติดต่อกับพื้นที่บ่อเลี้ยงกุ้งและคลองอ่าวกุ้ง

ทั้งนี้ ตัวแทนชุมชนและประชาชนในพื้นที่ต่างให้ความเห็นในเรื่องของสภาพแวดล้อมในพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลแก่บริษัทฯในการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปศึกษาถึงผลดีผลเสียในการดำเนินโครงการต่อไป