ข่าวเศรษฐกิจ » ประธานบอร์ดบขส.เดินหน้าปฎิรูปองค์กรลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

ประธานบอร์ดบขส.เดินหน้าปฎิรูปองค์กรลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

11 ตุลาคม 2017
80   0


ประธานบอร์ด บขส. คนใหม่ ประกาศ เดินหน้าปฏิรูปองค์กรให้ทันสมัย พัฒนาบริการทำสถานีให้ได้มาตรฐาน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

พลตรีสุรพล ตาปนานนท์ ประธานกรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวถึงนโยบายในการทำงาน ภายหลังเข้ารับตำแหน่งว่า บขส. ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานที่มีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคม รัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาบริการ อาทิ การปรับเปลี่ยนรถโดยสารของ บขส.ให้เป็นรถโดยสารที่ดีที่สุด มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัยสูงสุด มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้บริหารจัดการเดินรถ สถานีขนส่งจะต้อง สะอาด ทันสมัย สะดวกสบาย และปลอดภัย สามารถเชื่อมต่อกับระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะได้อย่างครอบคลุมทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำและทางอากาศ ขณะเดียวกันจะเน้นพัฒนาบุคลากรในองค์กร ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร จนถึงระดับปฏิบัติการ โดยผู้บริหาร บขส. ต้องมีวิสัยทัศน์ มีการบริหารงานแบบมืออาชีพ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ส่วนพนักงานระดับปฏิบัติการ ต้องมีการเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้มาตรฐาน สร้างแรงจูงใจในการทำงาน และมีการปฏิบัติงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีธรรมาภิบาล เพื่อให้ บขส.เป็นองค์กรบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานสากล โปร่งใส และเป็นธรรม

ด้านการบริหารต้นทุน เน้นการใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น รถโดยสาร สถานีขนส่ง อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ เช่น การเพิ่มรายได้จากธุรกิจหลักและธุรกิจเสริม ในเรื่องการขนส่งพัสดุภัณฑ์ให้เป็นแบบ Door to Door ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเป็นไปตามข้อกฎหมาย ได้ของดีมีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม รวดเร็ว ทันเวลาและสถานการณ์

นอกจากนี้ในอนาคต บขส. มีแผนจะขยายเส้นทางการเดินรถระหว่างประเทศไปสู่อาเซียน โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน จากเดิมมีเส้นทางระหว่างประเทศ ไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกัมพูชา โดยจะเพิ่มเส้นทางไปยังประเทศอื่นๆ เช่น มาเลเซีย พม่า และเวียดนาม เป็นต้น

ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้กล่าวถึงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ บขส. จะสนับสนุนและทุ่มเททรัพยากรทั้งบุคลากรและยานพาหนะอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยในวันที่ 13 – 30 ตุลาคม 2560 บขส. ได้จัดรถ Shuttle Bus ให้บริการฟรี เส้นทางสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) – สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต และในวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 บขส.จะลดราคาค่าโดยสารทุกเส้นทางทั่วประเทศ ร้อยละ 20 ให้แก่ประชาชนที่ประสงค์เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีฯ ดังกล่าว