แลพังงา

4 ตุลาคม 2017
167   0

( Big Cleaning Day)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“กิจกรรม Big Cleaning Day” วันที่ 1 ต.ค.ดร.นพ.ไพศาล วรสถิตย์ ผอ.โรงพยาบาลตะกั่วป่า พร้อมด้วย จินตนา สมนึก รอง ผอ.ฝ่ายการพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตะกั่วป่า ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ที่บริเวณชั้น 6 ตึกบุญสูง เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลในระบบ QSC (Quality Service Clean) ด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร ร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อม และบรรยากาศในการทำงานให้สดใส 3 ด้าน คือ ด้านคุณภาพ (Quality) ด้านบริการ (Service) และด้านความสะอาด (Clean) และยังเป็นการเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการหอผู้ป่วยพิเศษชั้น 6 ตึกบุญสูง โรงพยาบาลตะกั่วป่า…

(ประชุมผังเมืองย่อย)

“ประชุมผังเมืองย่อย” วันที่ 4 ต.ค.ที่โรงแรมเอราวัณพังงา ต.โคกกลอย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มย่อย ครั้งที่ 6 (อำเภอท้ายเหมืองและอำเภอตะกั่วทุ่ง) เพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็นของคนในพื้นที่ รองรับแผนพัฒนา 20 ปี ปัญหา-ความต้องไปวิเคราะห์ เพื่อกำหนดเป็นวิสัยทัศน์และการจัดทำแผนต่อไป ที่ปรึกษาภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา ให้ข้อคิดเห็นว่า “เพื่อให้การประชุมเกิดผลและได้ประโยชน์ร่วมกัน ทางหน่วยงานของรัฐ ควรลงมาศึกษาหาข้อมูล และกำหนดจุดการพัฒนาเอาไว้เป็นเสมือนตุ๊กตา เนื่องจากการกำหนดผังเมืองรวมในด้านใดก็ตาม มีกฎหมายห้ามไว้มากมาย หากประชาชนชี้จุดความต้องลงไป ไม่สามารถดำเนินการได้ การประชุมก็ไม่เกิดผลเท่าที่ควร”…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…

เขยพังงา