ช่วยกันแลพังงา » เศรษฐกิจพอเพียง จัดทำเป็นบทเรียน บรรจุไว้ในการเรียน-การสอน…

เศรษฐกิจพอเพียง จัดทำเป็นบทเรียน บรรจุไว้ในการเรียน-การสอน…

2 ตุลาคม 2017
142   0

วันก่อน ยูเนสโกสดุดี “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของในหลวง ร.๙ แนวคิดอันเป็นแก่นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงแต่ประเทศไทย แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับโลก ซึ่งแนวคิดและวิสัยทัศน์นี้ไม่ล้าหลังไปตามกาลเวลา แต่ยังคงเหมาะสมกับการพัฒนาในยุคศตวรรษที่ 21 นี้
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พระราชทานมาตั้งแต่ปี 2517 เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ที่สำคัญจะต้องมี “สติ ปัญญา และความเพียร” ซึ่งจะนำไปสู่ “ความสุข” ในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง
ความยิ่งใหญ่ของเศรษฐกิจพอเพียง หลายประเทศในโลกต่างชื่นชมและยอมรับ แต่ไม่เข้าใจว่า ทำไมประเทศของเรา ไม่คิดนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาส่งเสริมและสนับสนุนกันอย่างจริงจัง ดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ปลูกฝังให้คนในชาตินำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน เท่าที่มองเห็น มีการส่งเสริม-สนับสนุนอยู่เหมือนกัน แต่อยู่ในลักษณะ เป็นครั้ง เป็นคราว ทำกันเสมือนให้ผ่านไป ครั้ง ๆ อย่าลืมว่า ความเป็นที่สุดของเศรษฐกิจพอเพียง นั้นสุดยอดหาที่เปรียบมิได้….
ผู้เขียนใคร่ขอเสนอ นำเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดทำเป็นบทเรียน และบรรจุไว้ในการเรียนการสอน สอนกันตั้งแต่ชั้นประถม จนถึงมหาวิทยาลัย เชื่อหรือไม่ว่า วิชาเศรษฐกิจพอเพียง จะเป็นวิชาเรียนที่เรียนจบแล้วทุกคนมีโอกาสนำไปใช้ ซึ่งจะดีกว่าบางวิชา ที่เรียนมาแล้ว ไม่มีโอกาสเอาไปใช่เลย
วิชาเรียนเศรษฐกิจพอเพียง เรานำร่องในจังหวัดพังงากันก่อนก็ได้… เพราะมองดูแล้ว หากจะรอเป็นนโยบาย น่าจะไม่ทันกาล สอนเด็กพังงาให้รู้จักเศรษฐกิจพอเพียง อนาคตพังงาอาจจะกลายเป็นจังหวัดเศรษฐกิจพอเพียง ที่คนทั่วโลกต้องเข้ามาเที่ยวชมและเรียนรู้ อย่าลืมว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นความยิ่งใหญ่ที่ในเวลานี้คนทั่วโลกต่างยอมรับ อนาคตข้างหน้า เด็กพังงามีเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในตัวทุกคน เมื่อนั้นจังหวัดพังงาก็จะยิ่งใหญ่คู่เคียงกับเศรษฐกิจพอเพียงไปด้วยครับ…

นายป๊อบ