แลพังงา

30 กันยายน 2017
322   0

(สิทธิชัย ศักดา ผวจ.พังงา)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“ประวัติ ผู้ว่าฯพังงา-นายกเหล่าฯพังงา(ใหม่)” สิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานี การศึกษา รัฐศาสตร์บัณฑิต (ร.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พบ.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ก่อนมาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯจังหวัดพังงา เป็นผู้ว่าฯจังหวัดนราธิวาส รางวัลที่ได้รับ …โล่เกียรติคุณ มีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 7 ส.ค.59 ร้อยละ 66.10 สูงสุดเป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ …ผู้ว่าราชการสำเภาทอง ประจำปี 2559 …ศิษย์เก่าดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560 …ผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2560…

(ไขแสง ศักดา นายกเหล่ากาชาดพังงา)

ไขแสง ศักดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา การศึกษา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสบการณ์ทำงาน …นักพัฒนาชุมชน องค์กร SAVE THE CHILDREN แห่งสหรัฐอเมริกา …ผู้จัดการโครงการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ มูลนิธิสื่อสร้างสรรค์ …ผู้จัดการโครงการเพื่อสังคม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(SVN) …อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยเกริก หัวข้อวิชา การจัดการสวัสดิการสังคม การบริหารกิจการเพื่อสังคม …ที่ปรึกษาองค์กรช่วยเหลือเด็ก ด้านการประชาสัมพันธ์และงานระดมทุนและการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ …กรรมการมูลนิธิสื่อเพื่อการพัฒนาเด็ก…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…

เขยพังงา