ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ต เชิญตัวแทน ทุกศาสนา ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนแผนอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ

ภูเก็ต เชิญตัวแทน ทุกศาสนา ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนแผนอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ

13 กันยายน 2017
199   0

วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เชิญตัวแทน ทุกศาสนา ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนแผนอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ตามคำสั่ง คสช.

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 ก.ย. 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รอง ผวจ.ภูเก็ต เป็นประธาน การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนแผนอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 49/ 2559 โดยมี นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ องกรณ์ทางศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 12 แห่ง วัดที่เป็นเครีอข่ายการดำเนินงานร่วมกับกรมการศาสนาจำนวน 6 แห่ง มัสยิต จำนวน 29 แห่ง องค์กรทางศาสนาคริสต์ จำนวน 4 แห่ง องค์การทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู จำนวน 1 แห่ง องค์กรทางศาสนาซิกข์ จำนวน 1 แห่ง โดยหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เห็นความสำคัญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในครั้งนี้

นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานว่า เนี่องด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติไว้ว่า “รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาท่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน และศาสนาอื่น ทั้งต้องส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานท์ระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการนำหลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ในการนี้ รัฐบาลภายใต้การบริหารงานของ พลเอก ประยุทธ์ จันทน์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญในการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ โดยมอบหมายให้ส่วนราชการ สถาบันการศึกษาด้านศาสนา องค์กรปกครองคณะสงฆ์ และองค์การทางศาสนาที่ทางราชการรับรอง ร่วมกันกำหนดมาตรการและกลไกการส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ของศาสนิกชนทุกศาสนา การนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปประเทศ โดยการระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน กำหนดแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 49/2559 เรื่องมาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่างๆ ในประเทศ

กรมการศาสนา มีหน้าที่ดำเนินงานขับเคลื่อนแผนดังกล่าว โดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานราชการ องค์การศาสนา และสถาบันการศึกษาด้านศาสนา ตามกลไกการดำเนินงาน ตามวิสัยทัศน์ ศาสนาในประเทศไทย ได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริมให้มีบทบาทในการส่งเสริมให้คนไทยมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ดีงาม มีคุณธรรม สังคมไทยมีความรัก ความสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างปรองดองสมานฉันท์ มีความสงบสุขร่มเย็น เพื่อให้สังคมไทย เป็นสังคมคุณธรรม มีความปรองดองสมานฉันท์ ศาสนิกชนปฏิบัติตนตามหลักคำสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ และดำรงวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม เพื่อสร้างพลังศรัทธาทางศาสนาในการสร้างสังคมและประเทศชาติให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต จึงได้มีการ ประชุมสัมมนา รับฟังความิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนความเหมาะสมในบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม และสามารถขับเคลื่อนแผนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป