ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาวงจรธุรกิจนำเที่ยวต้นทุนต่ำ

ภูเก็ตตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาวงจรธุรกิจนำเที่ยวต้นทุนต่ำ

13 กันยายน 2017
159   0

วันที่ 13 ก.ย. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต.ธีระพล ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวประเด็นการแก้ปัญหาทัวร์ต้นทุนต่ำ

ทั้งนี้ด้วยจังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งมีอัตราค่าบริการตามรายการนำเที่ยวในลักษณะทัวร์ต้นทุนต่ำ หรือทัวร์ศูนย์เหรียญ สืบเนื่องจากมีการแข่งขันกันระหว่างบริษัทหรือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว แย่งชิงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ(เฉพาะตลาดจีน) ทำให้เกิดวงจรธุรกิจนำเที่ยวต้นทุนต่ำในพื้นที่ ส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยว

ปัญหาการประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและนำเที่ยว ต้นทุนต่ำ หรือทัวร์ศูนย์เหรียญ การแก้ปัญหาเป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีผลประโยชน์มหาศาล ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจที่ได้รับผลประโยชน์อาศัยช่องว่างของกฎหมาย ประกอบกับการให้ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคน ทำให้เกิดความเสียหาย กระกบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างมาก

การดำเนินการแก้ไขปัญหานั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มีค่ำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 8/2560 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 แต่งตั้งคณะทำงานชุดเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและนำเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และมีคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4062/2560 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 ปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานชุดเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและนำเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และแต่งตั้งชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและนำเที่ยวจังหวัดภูเก็ตที่สุ่มเสี่ยงต่อการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวที่จำเป็นเร่งด่วน จำนวน 6 ด้าน

1.ด้านธุรกิจร้านอาหาร มีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ 2.ด้านธุรกิจพื้นที่พัก/โรงแรม มีปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ 3.ด้านสถานที่ท่องเที่ยวภายในวัด/ศาสนสถาน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา เป็นหัวหน้าชุด 4.ด้านธุรกิจร้านค้าของที่ระลึก พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ 5.ด้านธุรกิจทัวร์ต้นทุนต่ำ ผบ.บก.ควบคุม พล.ร.5 เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ และ 6.ด้านมัคคุเทศก์เถื่อน นายทะเบียนสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้ เขต 2 จังหวัดภูเก็ต เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ

นอกจากนี้ทางจังหวัด ได้รายงานการดำเนินการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและนำเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อโปรดพิจารณาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในเบื้องต้น 2 ประเด็น ประเด็นแรกตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (เฉพาะตลาดจีน) พ.ศ.2559 ซึ่งกำหนดให้มีอัตราค่าบริการตามรายการนำเที่ยวแบบหมู่คณะ ไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ต่อคนต่อคืน และประเด็นที่สองควรจัดตั้งหน่วยงานกลางให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรด้านมาตรฐานวิชาชีพมัคคุเทศก์ให้มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานด้านภาษา การนำเที่ยว การสื่อสาร ในพื้นที่ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง โดยให้สอดคล้องกับแผนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลต่อไปด้วย และในวันที่ 15 กันยายน 2560 นี้ จังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดประชุมการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติฯ ของคณะทำงานชุดเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและนำเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และชุดปฏิบัติการฯ ทั้ง 6 ด้าน