ข่าวสังคม » PKRU Airline Talk! ถกประเด็นสิทธิทางการบินผู้พิการ-ทุพพลภาพ

PKRU Airline Talk! ถกประเด็นสิทธิทางการบินผู้พิการ-ทุพพลภาพ

12 กันยายน 2017
115   0

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต (Airline Business Management PKRU) จัดสัมมนา “สิทธิของผู้โดยสารทุพพลภาพและผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษทางการบิน” The right of disability in the aviation business โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย นายพิมพงษ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นายสุคนธ์ ครอบบัวบาน ตัวแทนสมาคมคนพิการ จ.ภูเก็ต ตลอดจน คณาจารย์ นักศึกษา และตัวแทนจากท่าอากาศยานนานาชาติ จ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ โรงละครนาฏศิลป์ ม.ราชภัฏภูเก็ต สำหรับการจัดสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรและผู้รับบริการทางการบินทางการบิน นักศึกษาการบิน และกลุ่มผู้พิการ-ทุพพลภาพ รวมทั้งเพื่อให้เข้าใจและเข้าถึงถึงสิทธิประโยชน์ กฎเกณฑ์ในการเข้ารับบริการอย่างมีมาตรฐานจากสายการบิน ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในก่อนฝึกปฏิบีติงานและเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินต่อไป