แลพังงา

7 กันยายน 2017
153   0

(ประชุมการจัดงานประเพณีกินผัก)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“งดจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก ปี 60” วันที่ 6 ก.ย.ที่ศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋ อ.เมืองพังงา มีการประชุมการจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก จ.พังงา ประจำปี 2560 โดยมี มงคล รัตนะ ผู้จัดการศาลเจ้าฯเป็นประธาน มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ “ให้งดจัดงานประเพณีถทอศีลกินผัก ประจำปี 2560 เนื่องจากตรงกับช่วงเวลาที่มีหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่าง 25-29 ตุลาคม 2560 เพื่อแสดงความไว้อาลัย” (ภาพ ขอบคุณ สุพรรษา ทองมี)…

(ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร)

“พัฒนาศักยภาพบุคลากร” วันที่ 6 ก.ย.60 ที่โรงแรมภูงา ศรีพงศ์ บุตรงามดี รอง ผวจ.พังงา ประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัด มีเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น และจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมอบรมจำนวนมาก “มีการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ให้กับบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง” (ภาพ ขอบคุณพงษ์ธร ทะสังขาร์)…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…เขยพังงา