แลพังงา

11 สิงหาคม 2017
192   0

(ผู้ตรวจลงพื้นที่โครงการเพิ่มความเข้มแข็ง)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.พังงา” วันที่ 10 ส.ค.ที่ศาลากลางจังหวัดพังงา ประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 และคณะ ประกอบด้วย ประยวน พันธ์สวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.ต.ต.ธีรพล คุปตานนท์ ผู้บัญชาการตำรวจภาค 8 อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เสาวนีย์ พนัสสรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะที่ปรึกษา ลงพื้นที่จังหวัดพังงา โดยมี เอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดพังงา ทั้ง 4 คน เข้าร่วมประชุม สำหรับประเด็นในการตรวจติดตาม มีจำนวน 8 ประเด็น ได้แก่ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง จำนวน 2 โครงการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โครงการโรงเรียนคุณธรรม การดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โครงการที่ใช้งบประมาณของรัฐจำนวนมาก ได้แก่ มาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการสินเชื่อที่ชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกเจ้านาปี ปีการผลิต 2559/60 จากนั้นในช่วงบ่าย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการในพื้นที่เขตอำเภอเมืองพังงา จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสวนพริก หมู่ที่ 2 ตำบลตากแดด และโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 9) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีผลการประเมินระดับ A จำนวน 1 แห่ง และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีผลการประเมินระดับ C/D จำนวน 1 แห่ง (ขอบคุณภาพ เสรี นาวงศ์)…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…

เขยพังงา