ข่าวสังคม » วิทยาลัยฯ นานาชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ตจัดประชุมและนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนนานาชาติ

วิทยาลัยฯ นานาชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ตจัดประชุมและนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนนานาชาติ

7 สิงหาคม 2017
281   0

วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต แถลงข่าวการจัดงานประชุมและนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนนานาชาติ 15-16 สิงหาคมนี้ มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่นสู่การเป็นภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวในระดับสากล

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 7 ส.ค. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และผศ.ดร.อรไท ครุธาวโร รักษาการคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ร่วมแถลงข่าวการจัดประชุมและนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวชุมชนนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดขึ้นโดยวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดงานประชุมในครั้งนี้ เป็นการจัดงานประชุมและนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวชุมชนครั้งแรกในระดับนานาชาติ อันเนื่องด้วยนโยบายรัฐบาล 11 ข้อ ในข้อที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดภูเก็ตมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีศิลปวัฒนธรรม เช่น เมืองเก่าที่มีศิลปะสิ่งปลูกสร้างที่เป็นชิโนโปตุกีส , วัด, สถานที่ทางประวัติศาสตร์ของเมือง การประกอบอาชีพด้านการเกษตร พิพิธภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น แต่ด้วยปัญหาด้านความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูล การบริหารจัดการ และการประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว จึงทำให้นักท่องเที่ยวไม่ได้ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวที่เป็นลักษณะธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชุมชน และศิลปหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยสภาพปัญหาเหล่านี้ จึงทำให้เกิดงานการประชุมและนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวชุมชนนานาชาติขึ้นมา

การจัดงานประชุมและนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวชุมชนนานาชาติ ประกอบไปด้วยการปาฐกถาในประเด็นด้านท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ การเสวนาในประเด็นและสถานการณ์ปัจจุบันด้านการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต การนำเสนอแนวทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศในภูมิภาคอาเซียน การนำเสนอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ตในชุมชนต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต

งานการประชุมและนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวชุมชนนานาชาติในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในระดับนานาชาติ ทางด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดและประเทศ เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดในระดับสากลและเพื่อบริหารความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ในระดับนานาชาติ ซึ่งจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือระหว่างกันในระยะยาว

ด้านผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีวิสัยทัศน์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอันดามัน เน้นความเชี่ยวชาญ ด้านผลิตครู อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร และการบูรณาการของสาขาวิชา โดยจะมุ่งสู่การเป็น Smart University และ Green & Clean University การจัดการประชุมและนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนนานาชาติ โดยวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นแนวทางของการก้าวสู่คุณภาพในระดับสากลและการร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เครือข่ายการท่องเที่ยวทั้ง 7 ชุมชนในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป จะได้รับความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนการสร้างภาคีเครือข่ายจากิจกรรมของงานเพื่อร่วมแรงร่วมใจพัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่นไปด้วยกัน เพื่อมุ่งสู่การเป็นภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ มู่งสู่จังหวัดที่พัฒนาแล้ว