แลพังงา

5 สิงหาคม 2017
211   0

(โครงการค่ายเยาวชน)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“ค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน” ระหว่างวันที่ 4-6 ส.ค.ที่ โรสบูทีค รีสอร์ท ต.สองแพรก อ.เมืองพังงา สมคิด แซ่อ๋อง รอง นายก.อบจ.พังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชน เป็นการฝึกอบรมเน้นการพัฒนาศักยภาพเชิงบวกให้เยาวชนแกนนำ รู้จักวิเคราะห์ต้นทุนชีวิต เรียนรู้การใช้ชีวิต รู้จักการเป็นผู้นำอย่างสร้างสรรค์และใฝ่ดี ตลอดจนมีความสำนึกในบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง ควบคู่ไปกับวิถีธรรมชาติบำบัด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย โดยเชิญเยาวชนต้นแบบของสถานพินิจฯ ที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลับมาเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม ร่วมเป็นวิทยากร มีเยาวชนเข้าอบรม 40 คน กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา…

(ถนนยางพารา)

“สมาพันธ์ อบจ.ภาคใต้ หนุนใช้ยางพาราทำถนน” บำรุง ปิยะนามวาณิช นายก.อบจ.พังงา ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ กล่าวว่า จากปัญหาราคายางตกต่ำ ทางสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ มีแนวทางช่วยเหลือ ด้วยการสนับสนุนนำยางพาราไปผสมกับยางมะตอย ทำถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จะมีส่วนช่วยระบายยางพารา ทำให้ราคายางปรับตัวสูงขึ้น โดยทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ จะเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการแปรรูปน้ำยางเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ ถุงมือ หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…

เขยพังงา