ข่าวสังคม » เชิดชูเกียรติ 7 โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในจังหวัดภูเก็ต

เชิดชูเกียรติ 7 โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในจังหวัดภูเก็ต

5 สิงหาคม 2017
565   0

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยมอบโล่และเกียรติบัตร the heart of Giving หัวใจแห่งการให้เชิดชูเกียรติ 7 โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 4 ส.ค. ที่ห้องประชุมผ่องกมล ชั้น 4 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้วปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรโครงการ The Heart of Giving หัวใจแห่งการให้ประจำปีการศึกษา 2559 แก่โรงเรียน 7 แห่งในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้เป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังทัศนคติให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นโดยมีนายศราวุธ ราชสีห์เมือง รองผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย นายวิโรจน์ คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตและคณะครูนักเรียนเข้าร่วม

นายศราวุธ กล่าวว่า โครงการ The Heart of Giving หัวใจแห่งการให้ เป็นโครงการที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยร่วมทำกับสถาบันการศึกษามาตั้งแต่ พ. ศ. 2551 เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้และรู้จักการแบ่งปันจากความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันให้ผู้อื่นด้วยการออมเงินในกล่องออมของโครงการ The Heart of Giving หัวใจแห่งการให้เป็นเวลา 60 วันโดยผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในการออมด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้ได้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนเป็นทั้งคนเก่งและคนดีในสังคม ในปีการศึกษา 2559 มีโรงเรียน 150 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ เป็นโรงเรียนในกรุงเทพ 84 แห่งและในภูมิภาค 66 แห่ง

สำหรับในจังหวัดภูเก็ตมีโรงเรียน 7 แห่งเข้าร่วมโครงการนี้ตั้งแต่ปีแรกของการเริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 9 ปีได้แก่โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา (ในพระอุปถัมภ์) โรงเรียนสตรีภูเก็ตและโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 5,000 คน ยอดเงินออมจำนวน 343,598 บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) และในปีการศึกษา 2560โรงเรียนทั้ง 7 แห่งนี้ยังคงร่วมโครงการ The Heart of Giving หัวใจแห่งการให้

นอกจากนี้ในภาคใต้ยังมีโรงเรียน 5 แห่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชและ 2 แห่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เข้าร่วมโครงการ The Heart of Giving หัวใจแห่งการให้ สำหรับเงินที่ได้จากโครงการ The Heart of Giving หัวใจแห่งการให้ มูลนิธิศุภนิมิตฯ จะจัดสรรส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือเด็กในโครงการอุปการะเด็กควบคู่ไปกับการพัฒนาอาชีพให้กับครอบครัวและชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนและอีกส่วนหนึ่งจะนำไปช่วยเหลือโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่มจัดสรรอาหารเช้าที่เปี่ยมด้วยคุณค่าให้กับเด็กปฐมวัย