ข่าวสังคม » มูลนิธิเพื่อการศึกษา มอบทุนต่อเนื่อง “สร้างครู สร้างเยาวชน สร้างสังคมภูเก็ต”

มูลนิธิเพื่อการศึกษา มอบทุนต่อเนื่อง “สร้างครู สร้างเยาวชน สร้างสังคมภูเก็ต”

27 กรกฎาคม 2017
681   0


โอกาสนี้ ได้ส่งมอบนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาซึ่งรับทุนการศึกษารุ่นที่ 3 จำนวน 2 คน คือนายณัฐกิตติ์ ไอราวัต แจ่มใส หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อเข้าเป็นครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และนางสาวสุภานัน ตั๋นสกุล หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาบูรพา เพื่อเข้าเป็นครูสอน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

สำหรับโครงการสร้างครู สร้างเยาวชน สร้างสังคมภูเก็ต เกิดขึ้นจากปัญหาขาดแคลนครูที่มีมายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนครูจากการเกษียณอายุราชการ และครูที่เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด แม้กระทั่งนโยบายครูคืนถิ่นของภาครัฐ ซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและกลับมาสร้างปัญหาใหม่ คือ เกิดเป็นวงจรการเคลื่อนย้ายครูอย่างไม่มีวันจบสิ้น นโยบายครูคืนถิ่นดูเหมือนว่าจะเป็นนโยบายที่ดี แต่ไม่ตอบสนองความต้องการของโรงเรียนที่ต้องการครูตรงตามสาขาที่ขาดแคลน

จากปัญหาดังกล่าว มูลนิธิเพื่อการศึกษาของศิษย์เก่าภูเก็ตวิทยาลัย จึงได้ร่วมมือกับโรงเรียนภูเก็ตวิทยา ริเริ่มโครงการ “สร้างครู สร้างเยาวชน สร้างสังคมภูเก็ต” โดยคณะกรรมการดำเนินงานของโครงการฯ ทำการคัดเลือกเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดภูเก็ตจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผ่านการสอบคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยของรัฐศึกษาต่อคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ โดยนักเรียนดังกล่าวจะได้รับทุนการศึกษา ทุนละ 120,000 บาทต่อปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนระดับปริญญาตรีระยะเวลาตามหลักสูตร 5 ปี รวม 600,000 บาท โครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบัน รวม 7 รุ่น มีนักเรียนทุนในโครงการจำนวน 13 คน สำเร็จการศึกษาแล้ว 3 รุ่น จำนวน 5 คนกำลังศึกษาอยู่ 7 คน และในปี 2560 มีนักเรียนใหม่ที่ได้รับทุนการศึกษาเพิ่มมาอีก 1 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา จากผู้ที่มองเห็นความสำคัญในการสร้างครูที่ดี มีคุณภาพ พร้อมที่จะอบรมสั่งสอนเยาวชนให้เป็นคนดี ของท้องถิ่นภูเก็ต