แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในสังกัด

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในสังกัด

23 กรกฎาคม 2017
605   0

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ โรงแรมเมโทรโพล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้มีนบายด้านการบริหารจัดการตามหลักการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริมความรู้ และแนวคิดการเป็นข้าราชการที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู อบจ. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน การมีจิตสำนึกรักองค์กร เกิดความรักสามัคคีร่วมมือในการทำงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติที่ดีร่วมกัน และสามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู อบจ. ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 400 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, อาจารย์ธีรพันธ์ สงวนวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, คุณนฤมน ศรีสัจจัง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ และคุณบุผชาติ พลายด้วง นักวิชาการคลังชำนาญการ จากสำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการดังกล่าว ซึ่งบุคลากรในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ที่เข้าร่วมการอบรม จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประชาชน