ข่าวการเมือง » คสช.เตรียมตั้ง กก.กลั่นกรองเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ

คสช.เตรียมตั้ง กก.กลั่นกรองเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ

17 กรกฎาคม 2017
67   0

พ.อ.ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า วันนี้ (17 ก.ค.) พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะเลขาธิการ คสช.เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการ คสช. โดยได้กล่าวถึงการทำงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนความประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่หัวหน้า คสช.มีนโยบายให้ดำเนินการเพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมจากกระบวนการตรวจสอบเดิมที่มีอยู่ โดยกำชับให้หน่วยทหารที่รับผิดชอบ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาร้องเรียนอย่างเต็มที่ ทั้งในเรื่องการจัดสถานที่และเจ้าหน้าที่รับแจ้ง รวมทั้งการให้คำแนะนำเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความประทับใจและมั่นใจว่าภาครัฐให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง

รองโฆษก คสช. กล่าวด้วยว่า โดยขณะนี้ศูนย์รับเรื่องรองเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดำเนินการจัดตั้งแล้ว ทั้งในส่วนกลางและหน่วยทหารในสังกัดของกระทรวงกลาโหมในส่วนภูมิภาค จำนวน 74 ศูนย์ และมีประชาชนได้ใช้ช่องทางผ่านสายด่วน 1299 , ตู้ ปณ.444 ปณ.ราชดำเนิน 10200 และยื่นเอกสารด้วยตนเองเพื่อแจ้งข้อมูลและร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเลขาธิการ คสช.ได้สั่งการให้จัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน เพื่อพิจารณารายละเอียดความน่าเชื่อถือของข้อมูล เป็นการกลั่นกรองในแต่ละเรื่องให้เกิดความรอบคอบก่อนส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อดำเนินการตามกรอบอำนาจหน้าที่ต่อไป สำหรับเรื่องใดที่เป็นการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับหน่วยทหารโดยตรง กองทัพจะดำเนินการตรวจสอบในเบื้องต้นและพิจารณาดำเนินการตามระเบียบของทางราชการคู่ขนานไปอีกทางหนึ่งด้วย

รองโฆษก คสช. กล่าวอีกว่า สำหรับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายางพารา โดยให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบในกิจการของหน่วยงานนั้น เลขาธิการ คสช.ได้กำชับให้ทุกส่วนงานของ คสช. และกองทัพ พิจารณาสนับสนุนตามนโยบายดังกล่าว โดยขณะนี้หน่วยงานในกระทรวงกลาโหมจะมีการนำยางพาราไปใช้ในการสร้างสนามฟุตซอล

“ในส่วนของกองทัพบกได้สำรวจเส้นทางที่ชำรุดทั่วประเทศ และเตรียมซ่อมแซมด้วยการใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบในการก่อสร้าง รวมถึงโครงการใช้ยางพาราในการผลิตสิ่งอุปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางทหารที่กองทัพได้ดำเนินการมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว ขอให้ทุกส่วนเร่งดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศให้สูงยิ่งขึ้น รวมทั้งพิจารณาใช้ยางพาราในลักษณะอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและแก้ไขปัญหาราคายางพาราตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด” รองโฆษก คสช.กล่าว

รองโฆษก คสช. กล่าวอีกว่า สำหรับความคืบหน้าในงานสร้างความสามัคคีปรองดอง ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองกำลังดำเนินการจัดเวทีสาธารณะชี้แจงร่างสัญญาประชาคมใน 4 ภูมิภาค ช่วงวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2560 เลขาธิการ คสช.กำชับให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) อำนวยความสะดวกประชาชนที่เข้าร่วมและดูแลให้การจัดเวทีสาธารณะดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบสาระสำคัญและมีความเข้าใจในร่างสัญญาประชาคม รวมทั้งหากมีข้อคิดเห็นอื่นที่ได้จากเวทีสาธารณะ ขอให้นำข้อมูลดังกล่าวไปเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการปรับร่างสัญญาประชาคมต่อไป.