แลพังงา

12 กรกฎาคม 2017
322   0

(พิธีวางเสาเอกอาคาร)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์...“วางเสาเอก อาคารส่งเสริมสุขภาพ รพ.เกาะยาว” วันที่ 12 ก.ค. ภัคพงค์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พังงา พร้อมด้วย นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ว่าที่ร้อยเอก พงษ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอเกาะยาว นพ.มนฑิต พูลสงวน ผอ.รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์ และประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะยาว ร่วมประกอบพิธีวางเสาเอกอาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ โดยได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเงิน 15,900,000 บาท (สิบห้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เพื่อให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนและใช้เป็นห้องประชุมของโรงพยาบาล เพื่อทดแทนอาคารห้องประชุมเดิมที่ชำรุดเสียหายจากลมมรสุม โดยรับสั่งให้บริษัทเกษมกิจ เป็นผู้ดำเนินการ กำหนดสร้างแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 61 (ขอบคุณภาพ เสรี นาวงศ์)...

(สมชาย บริพันธุ์)

“โครงการ 9101 ตามรอยพ่อ” สมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า จังหวัดพังงาได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 60 ชุมชน ชุมชนละ 2.5 ล้านบาท กิจกรรมที่นำเสนอต้องอยู่ในลักษณะลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้ 8 กลุ่มโครงการ ได้แก่ ด้านการผลิตพืชและพันธุ์พืช การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การกำจัดศัตรูพืช ฟาร์มชุมชน การผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การเลี้ยงสัตว์เล็ก การทำประมง และการปรับปรุงบำรุงดิน…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…

 

เขยพังงา