แลพังงา

7 กรกฎาคม 2017
515   0


ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน” วันที่ 6 ก.ค. ส่วนราชการในจังหวัดพังงาพร้อมใจกันนำต้นเทียนพรรษาถวายแก่วัดในอำเภอเมือง จังหวัดพังงา ขบวนแห่รถเทียนพรรษา ที่ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้อย่างงดงาม ตั้งต้นจากวัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) เคลื่อนขบวนผ่านตลาดเทศบาลเมืองพังงา สิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดพังงาหลังเก่า เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมต้นเทียนพรรษา จากนั้นได้แยกย้ายนำไปถวายแก่สำนักสงฆ์และวัด ในอำเภอเมืองพังงา จำนวน 20 แห่ง (ขอบคุณภาพ พงษ์ธร ทะสังขาร์)…“อบรมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC” วันที่ 6 ก.ค.โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล อ.ตะกั่วป่า ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) จัดโครงการการอบรมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC(Youth Counselor) จำนวน 50 คน ที่ห้องประชุมสิมิลัน …เลิศธิไกร ภิรมย์ ผอ.โรงเรียนตะกั่วป่าฯ กล่าวว่า กิจกรรม YC เป็นกิจกรรมที่ก่อประโยชน์ต่อเยาวชน เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น สามารถแก้ปัญหาและเลือกวิธีแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังช่วยเหลือผู้อื่นพบทางออกของปัญหา และเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมและชุมชนได้อย่างเหมาะสม โดยมีการประสานงานกันภายในโรงเรียนและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างจริงจังและต่อเนื่อง (ขอบคุณภาพ จันทรา สุขนุช)…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com