แลพังงา

6 กรกฎาคม 2017
222   0

คณะทำงาน(พิชิต สมสุข ผอ.โรงเรียนอ่าวลึก ที่ 3 จากขวา-ครูนัยนา ที่ 2จากซ้าย)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์...“5 มหัศจรรย์ เส้นทางฝันเด็กอ่าวลึกสุขภาพดี” สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์ที่จะปลูกฝังให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนอ่าวลึก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ บริโภคผักและผลไม้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักโภชนาการ จึงได้เข้าไปผลักดันและสนับสนุนให้คณะครูและนักเรียนรุ่นพี่ ร่วมกันจัดทำโครงการหาแรงจูงใจ สร้างประสบการณ์ที่ดีเพื่อให้เด็ก ๆ ไม่ปฏิเสธการกินผักและผลไม้ …ครูนัยนา บุตรสมัน โรงเรียนบ้านอ่าวลึก กล่าวว่า โครงการ “5 มหัศจรรย์ เส้นทางฝันเด็กอ่าวลึกสุขภาพดี” เน้นการสร้างแรงจูงใจด้วยการนำเอาสีสันของพืชผัก-ผลไม้ 5-6 สี มาดึงดูดความสนใจให้เด็กนักเรียนหันมารับประทานผักและผลไม้

 (พริกม่วง ปลูกในร.ร)

แต่หัวใจหลักคือการปรับเปลี่ยนให้เด็ก ๆ ได้รับประทานอาหารครบหมวดหมู่ตามหลักโภชนาการในมื้ออาหารกลางวัน ด้วยกิจกรรมหลากหลายประเภท ตั้งแต่การให้แกนนำนักเรียน นำโดย ด.ญ.ธัญพร เล็กขำ ประธานนักเรียน สำรวจเด็กในแต่ละห้องว่าเด็กรายใดไม่กินผัก ชั่งเศษอาหารที่เหลือ จัดรายการเสียงตามสาย ปรับเปลี่ยนทัศนคติแม่ครัวในการประกอบอาหาร โดยให้เล็งเห็นความสำคัญในการทำให้เด็ก ๆ กินผัก นอกจากนี้ยังมีการเชิญชวนผู้ปกครองเข้ามาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน อาทิ ช่วยปลูกผัก ผลไม้ ซึ่งเด็กนักเรียนในแต่ละห้องจะช่วยกันปลูกอยู่แล้ว

(มัลเบอร์รี่ ปลูกใน ร.ร)

การจัดกิจกรรมมหกรรมกินผัก “สเปเชียลเดย์” เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลอ่าวลึกมาให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ครูและผู้ปกครอง มีหน่วยงานมาเข้าร่วมสนับสนุน เช่น สาธารณสุขอำเภอ พัฒนาชุมชน มีกิจกรรมการออกร้านอาหารที่มีผักเป็นวัตถุดิบ โดยครูผู้ดูแลในแต่ละชั้นเรียน “ภายหลังการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจในการบริโภคผักและผลไม้ในโรงเรียน ทำให้ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยหันมารับประทานผักและผลไม้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการปูทางสร้างสุขนิสัยในการรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากโรคภัยต่าง ๆ ในระยะยาว”…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…

เขยพังงา